Nå vil Helsedirektoratet gjennomføre en Konsensuskonferanse hvor tema er hvordan kan vi legge til rette for best mulig tilbud og oppfølging av kvinner som blir gravide i LAR?

Bakgrunnen er revidering av retningslinjene for gravide i LAR og utspill i 2016 fra barneombud Anne Lindboe. Lindboe som for øvrig også er barnelege mener samfunnet svikter barn født av kvinner i LAR. Hun mener at det er tilstrekkelig kunnskap om at hvis mor fortsetter i LAR vil barnet fødes med smerter, abstinenser og fare for varige hjerneskader. Dagens retningslinjer utarbeidet av Helsedirektoratet anbefaler kvinner i LAR som blir gravide å stå i behandlingen. Helsedirektoratet baserer sitt råd på anbefaling fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) og andre land som baserer seg på kunnskapsbasert erfaring.

Helse- og omsorgskomiteen har behandlet spørsmålet og komiteen er delt på hvilke tiltak som bør gjennomføres. Flertallet vil at alle fertile kvinner i LAR skal få bedre informasjon om risikoen barnet utsettes for hvis de blir gravide. Kvinner skal få tilbud om langtidsvirkende prevensjon og de som ønsker det skal få hjelp til å trappe ned når de blir gravide. Noen partier ønsker å gå enda lengere både ved at langtidsvirkende prevensjon skal være et vilkår i LAR og noen vil enda at kvinner trappes ned om nødvendig med bruk av tvang. Politikere og folk flest strever med å finne ut hvilke råd en bør lytte til. Årlig fødes mellom 30 og 40 barn av kvinner i LAR. De fleste av disse barna følges godt opp i barnas første leveår.

Konsensuskonferansen arrangeres i Oslo 13-14 juni 2017. Der vil den samlede forskningen på området presenteres og gjennomgås. Ulike fagmiljø og brukere vil få komme med sine synspunkter på de sentrale spørsmålene. Et uavhengig panel med 10 personer  bestående av brukere og sentrale forskere/fagpersoner med ulik fagbakgrunn vil vurdere de ulike innleggene fra konferansen. Helsedirektoratet har bestilt totalt seks kunnskapsoppsummeringer/rapporter som skal legges frem på konferansen, og disse omfatter den medisinskfaglige, etiske og juridiske kunnskapen på området. Følgende spørsmål vil bli vurdert av panelet:
Kan langtidsvirkende prevensjon være en forutsetning for behandling når kvinner i fruktbar alder starter i LAR?
Hvilke eventuelle skadelige effekter på kort og lang sikt er dokumentert for barn som har vært utsatt for metadon / buprenorfin eller andre opioider i fosterlivet?
Hva sier forskningsgrunnlaget om nedtrapping av LAR-legemiddel for ikke- gravide pasienter?
Hva sier forskningsgrunnlaget om nedtrapping av LAR-legemiddel for gravide pasienter?
Bør sentrale anbefalinger om bruk av metadon/buprenorfin i svangerskapet bli revidert, som en følge av informasjon som er fremkommet på konferansen?

Panelet, som ledes av professor emeritus Jørg Mørland vil utarbeide en rapport i etterkant av konferansen med svar på disse spørsmålene. Rapporten vil danne grunnlag for beslutningen om Helsedirektoratet skal revidere nåværende retningslinje.

Konferansen har plass til 400 deltakere og det grunn til å tro at konferansen blir fulltegnet.