Dette er i tråd med det Fagrådet uttalte da Rusmeldingen "Se meg" stoppet øremerkingen og mange kommuner fikk store problmer med å opprettholde og prioritere nødvendige tiltak  lokalt. Kommunenes Sentralforbund(KS) har i møte med Fagrådet vært svært skeptiske til øremerking men undersøkelsen viser nå at KS ikke er på linje med sine medlemmer i denne saken. Regjeringen Stoltenberg avsluttet øremerkingen fra 2013, men Helse- og omsorgsminister Bent Høie endret dette i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2014. Der kom det tilbake 384 mill.kr øremerket kommunale rustiltak og Fagrådet har forventninger om at dette beløpet øker i statsbudsjettet 2015 innenfor Opptrappingsplanen for rusfeltet.  Fagrådet har tidligere ment at beløpet minst bør dobles

Undersøkelsen viser også at det er boliger og arbeids- og aktivitetstiltak som kommunene ønsker mer av. Dette stemmer også godt overens med hva som kom frem under Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar 6.mai  i Oslo. Ikke minst i den avsluttende debatten med bla. kommunepolitikere.

Undersøkelsen fra Sintef kan du lese her...