På grunn av sitt gode rykte og sine gode resultater har tiltaket hele to ganger presentert sitt arbeid på Fagrådets konferanser.

Louises gate 30 er en ny måte å tenke rundt rusbehandling, hvor de som selv har erfaring med rus får være med å bestemme hvordan de vil ha det. Vi har mottoet: Hjem. Jobb. Fremtid. Med et trygt hjem og en jobb, tror vi på en bedre fremtid!
Louisesgate 30, Borettslag og gründerpark

Styreleder i Fagrådet, Kirsten Frigstad sitter i prosjektets referansegruppe og har sammen med flere derfra bedt Kirkens Bymisjon om et møte. -Nedleggelsen kom totalt uforberedt på oss, sier hun. Møtet er berammet til den 20. November.

Årets TV-aksjon lovte flere jobb og bolig
Kirkens Bymisjon (SKBO) hadde årets TV-aksjon under mottoet «Mindre alene sammen», der ett av målene var å skaffe flere med rusbakgrunn jobb og å huse flere bostedsløse. Likevel velger de ved årsskiftet å avslutte et treårig prosjekt som beboerne trives i og som nettopp gir dem jobb og bolig.

Timingen er også krevende sett i lys av at SKBO straks skal i gang med julekampanjen "Gled en som gruer seg til jul".

Prosjektets interessante historie er at ca 50 mennesker som var i rusbehandling, var involvert i planleggingen. Kirkens Bymisjon utfordret dem til å tenke nytt og aktivt være med på å påvirke hvordan Louises gate 30 skulle bli, og de har i samarbeid vært med på å fastsette blant annet husregler og innredning.

Av den grunn er det kanskje spesielt sårt når ledere tar en avgjørelse om nedleggelse uten å involvere beboerne?

Brukere og ansatte i sjokk
-Vi vil ha et rolig og trygt sted å bo. Det har vi her i Louises gate 30. Vi trenger en jobb å gå til. Det har vi også her. Et tilbud om jobbsøkerkurs holder ikke. Du vet hva som gjerne skjer når folk med rusbakgrunn blir gående ledig, sier en av beboerne i Louises gate 30, til Vårt Oslo. Beboerne hadde hørt at prosjektet gikk bra og hadde oppfattet signaler om forlengelse - ikke nedleggelse.

Fra nyttår legges budbiltjenesten Bud & Bil ned, det samme skjer med rengjøringsfirmaet Grønt og Rent AS. Det er i disse firmaene beboerne har vært ansatt i.

Louisesgate 30 ble opprettet av styret i SKBO som prosjekt i 2015, for en periode på tre år og avsluttes etter endt prosjektperiode 31.12. 2018. Styret har behandlet saken i styremøtet 30.10. 2018 og tar informasjon om avslutning til etterretning. Prosjektet ble opprettet som et konseptutviklingsprosjekt som har siktet seg inn mot det som skjer i skjæringspunktet: brukerstyrte boliger, arbeid, aktivitet og frivillighet, i et rusfritt miljø. Beboere og ansatte er informert om avslutningen i allmøte 31.10. 2018.
Avdelingsdirektør i SKBO Per Morten Clausen i brev til de ansatte

Ingen mister boligen sin i 2019, men alle mister jobben!
Ingen vil miste boligen sin 31.12.2018 i Louisesgate 30. Alle har gyldige leiekontrakter til 01.02.2020. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se på fremtiden til boligdelen og en eventuell overgang til en eksisterende virksomhet i SKBO, sier ledelsen. Arbeidsdelen av Louisesgate 30 avsluttes 31.12.2018.

- Prosjektets mål var å prøve ut en ny modell. Når vi velger å ikke forlenge prosjektet, henger det sammen med at det ikke fungerte så bra som vi hadde håpet, sier assisterende generalsekretær i Kirkens bymisjon, Johannes Heggland til Vårt Oslo.

Det henger ikke sammen med hvordan de ansatte beskriver situasjonen. De forteller at prosjektet har oppfylt alle målene som SKBO satte for prosjekter i strategiperioden 2014-2018.

- Det var full myndiggjøring av brukerne ved oppstart og underveis, men det stikk motsatte ved nedleggelse, sier de.

-Folk møter opp, ingen skulker eller har mistet motivasjonen til tross for beskjeden om nedleggelse. Vi er superstolte av det vi gjør - og så er vi lei oss.
Ansatt ved Louisesgate 30

Begrunner nedleggelsen med dobbeltrollen utleier og arbeidsgiver
-De juridiske og etiske sidene ved dobbeltrollen som utleier og arbeidsgiver er en sentral utfordring som gjør at vi ikke kan forsvare å drive videre etter en slik modell, skriver avdelingsdirektør Per Morten Clausen til de ansatte. Han skriver at de nøye har vurdert muligheten av å skille bolig- og arbeidsdelen, men at dette ikke er mulig fordi  de allerede er vevd så tett sammen.

Det å legge ned et prosjekt er i seg selv ingen nyhet i rusfeltet. Det som Fagrådet undrer seg over er mangelen på ivaretakelse av brukermedvirkning og dialog med de ansatte i prosessen. Ledelsen i SKBO og styret har åpenbart vært i en orientert sluttprosess, mens de har uteglemt å etterspørre de ansatte og beboerne sine stemmer og ønsker?