Innenfor døgnbehandling bidro de private ideelle med 38% av innleggelsene men hele 60% av oppholdsdøgnene. Det skyldes at mange av de private institusjonene gir døgnbehandling av lengere varighet, mens helseforetakene gir mer avrusning, utredning og korte opphold. Aktiviteten økte med 5% hos helseforetakene og 12% hos private i denne perioden, men det pekes på at veksten hos de private skjedde først i perioden. Når det gjelder oppholdsdøgn så økte dem med 10% for helseforetakene og det var en nedgang på 3% hos private.

Innenfor poliklinisk behandling bidro de private med 23% av konsultasjonene mens helseforetakene bidro med 77%. Aktiviteten innenfor poliklinisk virksomhet har en kraftig økning i perioden. Innenfor helseforetakene har antall konsultasjoner økt med 50% mens den innenfor private institusjoner økte antall konsultasjoner med 14%. Økningen skyldes prioritering av poliklinisk behandling mens den desentraliserte LAR tjenesten og vurderingsinstanser har bidratt kraftig til veksten. Det telles mer.

De geografiske variasjonene er ikke veldig stor på Helseregionene med unntak av Helse Nord som ikke har private aktører som leverer polikliniske tjenester og det gis mye færre konsultasjoner i helseforetakene. Det er grunn til å tro at det også handler om geografiske avstander. Når tallene brytes ned på sykehusområder ser at det er store variasjoner. Det gjelder både bruk av private og offentlige samt når det gjelder i antall døgn. Det skyldes nok delvis historiske tradisjoner og arbeidsfordeling mellom private og offentlige tiltak. Videre ser vi at der de "4 store" private (Borgestad, Rogaland A-senter, Bergensklinikkene og Lade) som gir et helhetlig behandlingstilbud har en stort innslag av private innleggelser og antall oppholdsdøgn.

Det er også verdt å merke seg at det er små forskjeller i pasientsammensetningen hos de offentlige og private institusjonene.  Men helseforetakene hadde en noe større andel av sin aktivitet knyttet til personer med opiatproblemer, mens de private hadde en noe større andel knyttet til personer med alkoholproblemer. Det kan virke noe overraskende men skyldes at de over 7000 personene som i dag er i LAR får i all hovedsak sin helsehjelp i det offentlige.