Det har tidligere vært avholdt et tilsvarende møte for spesialisthelsetjenesten, nå var målgruppa kommuner og andre samarbeidsinstanser. Foruten ca 150 frammøtte fulgte 80 kommuner møtet via videokonferanse.

Helsedirektoratet har i oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide pakkeforløp for behandling av psykiske lidelser og rusavhengighet, i samarbeid med brukerorganisasjoner og relevante fagmiljø. Første del, en prosjektplan, var ferdig for ett år siden.

På møtet orienterte Hdir ved prosjektleder/psykiater Torhild Hovdal (bildet) om at de første pakkeforløpene innføres i ordinær praksis allerede fra 1. januar 2018. Ingen av pakkeforløpene er ferdig utarbeidet ennå, men målet er å sende flere på høring/innspillsrunde 1. Juni. Ytterligere noen pakkeforløp vil bli sendt på en tilsvarende innspillsrunde høsten 2017. Pakkeforløpene som er prioritert dette året er: tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helse barn/unge, psykisk helse voksne, psykose, spiseproblematikk og OCD.

"Pakkeforløpene skal bidra til pasientens helsetjeneste gjennom økt brukermedvirkning, bedre samarbeid/samhandling og likeverdig utredning og behandling. Forløpene skal bygge på kunnskapsbasert praksis og være nasjonalt normerende" sa Hdir om bakgrunnen for arbeidet.

Avgjørelsen om at pakkeforløp skal innføres er tatt politisk og formålet med denne ukens møte var Hdirs ønske om å drøfte med samarbeidspartnerne hva innføringen av pakkeforløp vil innebære. - Hvilke tiltak som bør iverksettes og ikke minst kartlegging av pågående utviklingsarbeid i tjenestene som kan inkludere pakkeforløp. Med utgangspunkt i at pasientgruppen statistisk har 15-20 års kortere levealder er det mange forbedringsområder i virksomhetene. Det er blant annet stor underbehandling av somatiske lidelser som diabetes og høyt blodtrykk.

Pakkeforløpene har som mål å:
- bidra til implementering av gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter
- bedre logistikken mellom behandlingstiltakene
- fjerne uønsket variasjon i ventetid
- sikre kvalitet på brukermedvirkning
- sikre et kunnskapsbasert og helhetlig behandlingstilbud

Det store spørsmålet på møtet var hvordan dette skal organiseres og hvem som skal ha ansvar på de ulike nivåene. Implementeringsfasen er i første omgang satt til seks måneder (fra 01.01.18-01.07.18) der Hdir skal ha en aktiv funksjon der de følger arbeidet tett. En nasjonal ressursgruppe for implementering, utpekt av Hdir, vil parallelt følge arbeidet og fortsette sitt virke etter at den første implementeringsfasen er over. Hvem som skal sitte i denne ressursgruppen er ikke avgjort ennå.

De tjenestene som allerede har gode rutiner for samhandling og som jobber godt etter lover og retningslinjer vil merke mindre til innføringen av forløpsregistrering og pakkeforløp i TSB, mente Hdir. Det vil bli få nye målepunkt ettersom vi har gode retningslinjer innen rusfeltet. Flere av de frammøtte understreket likevel at det er stort behov for ansvars- og forventningsavklaring. Hdir kvitterte med å fortelle at videre arbeid vil legge stor vekt på informasjon, opplæring,  involvering og forpliktelse.

Implementering av nye rutiner har fagfeltet mye kunnskap om. Det tar tid å få kunnskap ut til alle som skal eie forløpstenkningen, organisasjonen må kanskje endres på både administrative og tekniske områder, og ikke minst må ledelsen underbygge at pakkeforløpene har prioritet. Arbeidet vil åpenbart bli enklere om både brukere og ansatte ser at pakkeforløp vil bidra til å styrke bedringsprosessene.

Hdir oppmuntret virksomheter til å komme med skriftlige innspill på de overordnede implementeringsplanene. De har opprettet en egen nettside og tar i mot E-post på pakkeforlop.psykiskhelse.rus@helsedir.no