20-35 år kortere levetid
Personer med ROP-lidelser lever i snitt 20-35 år kortere enn resten av befolkningen. Statistikken er velkjent og stabil. Hvorfor aksepterer vi år etter år, at disse pasientene lever kortere enn andre?

Den gode hjertebanken
Fagrådet har i samarbeid med Rådet for Psykisk helse kartlagt bruk av fysisk trening i rus- og psykisk helse behandling i Norge. Resultatene er samlet i en nettbrosjyre «den gode hjertebanken». Nettbrosjyren gir et godt innblikk i ulike treningsmetoder, både i spesialisthelsetjenesten og på kommunalt nivå.

På ROP-dagen deltok vi med stand og et videoeksempel fra brosjyren; Brukernes opplevelser av trening ved St. Olavs hospital, rusklinikken og Østmarka treningsklinikk psykisk helse, Trondheim. Videoen publiseres på Rådet for Psykisk helse sin You-Tube kanal fredag 12. januar etter kl 15.00.

Negative forventninger?
Traumer, sosialt stress og lav sosioøkonomisk status øker risikoen for somatisk sykdom. ROP - brukere er overrepresentert i denne gruppen. Flere av innlederne understreket viktigheten av å endre holdninger hos hjelpere, - fra å ha lave forventninger til å formidle håp og muligheter til endring. - Ofte unnlater vi å motivere til livsstilsendring hos folk med rus- og psykiske problemer, sa Lars Lien, leder for NKROP. -De har så mye fra før, vi maser liksom ikke med det. Men mange ønsker endring, de trenger hjelp og motivasjon for å komme i gang og for å opprettholde en ny livsstil.

Tannhelse, røyking og ernæring
Hvis noen har en bok i magen skal en unngå tittelen «Navigering under nedsatt sikt». Denne har A-larms Tommy Sjåfjell reservert til sine memoarer, fortalte han på ROP-dagen til et lattermildt publikum. Sjåfjell hadde et viktig  budskap; god tannhelse fremmer eller hemmer gode recoveryprosesser og tjenestene må ha et større fokus på dette. Hans illustrerende historier om skam og tabuer knyttet til gebiss, proteser og selvbilde/identitet ga stor gjenkjennelse hos tilhørerne.

Røyking ble tatt opp av flere innledere med klar oppfordring til å behandle dette samtidig med annen avhengighetsproblematikk. - Tenk også her på skadereduksjon, sa Lars Lien, -Det er stor helsegevinst dersom folk bare halverer antall sigaretter.

Mone Seland, førsteamanuensis ved HiOA, viste eksempler på «gatemenyer» fra sine intervjuer av gatenarkomane. Hun viste hvordan et ekstremt høyt sukkerinntak ofte henger sammen med heroinmisbruk. Budskapet var tydelig der variert og god kost avler god helse.

Alle med Hep C kan få behandling fra 1. februar
Leverskader er en betydelig dødsårsak for mange tidligere og nåværende rusavhengige. Fra 1. februar vil prisene bli lavere for behandling av alle genotyper av viruset. Lege Knut Boe Kielland understreket at Norge vil være i stand til å utrydde Hepatitt C viruset før 2030 som er Verdens helseorganisasjonen sitt mål. Fagrådet forventer også at regjeringen øker ambisjonene for dette arbeidet og bidrar.

Fagrådet takker for en lærerik dag og godt samarbeid med NKROP og Rådet for psykisk helse.