Følgelig får ikke kvinnene hjelp og nesten ingen blir innlagt frivillig eller på tvang i rusbehandling.

På Rogaland A-senter er de bekymret – av flere avdelinger har de en egen avdeling for gravide og småbarnsfamilier, men ingen kvinner har alkohol som hovedrusmiddel. Fag- og klinikksjef Finn Johansen etterlyser større avdekkingskompetanse og mener vi må tenke nytt for å “oppdage” disse kvinnene. Mange kvinner opplever det svært skambelagt å snakke om skader de har påført fosteret under graviditet. Dette sa Johansen til Fagrådets styre og sekretariat under et besøk på Rogaland A-senter 24. januar.

Rogaland A-senter
Fagrådets styre og sekretariat var sist uke i Stavanger hvor vi planla møteplasser og konferanser i 2019. I den forbindelse besøkte vi Rogaland A-senter som har vært medlem i Fagrådet i  mange år.

Rogaland A-senter er en del av Kirkens Bymisjon Rogaland og Helse Vest HF sitt tilbud innen spesialisthelsetjenesten. De tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn. De har tildelingsrett for hele behandlingsforløpet og har godkjenning for 3 1/2 år av leger i spesialisering (LIS). Rogaland A-senter har ansvaret for all avrusing innenfor Helse Stavanger. Samlet har de 38 behandlingsplasser som inkluderer en brukerstyrt seng. De har også egen poliklinikk.

Finn Johansen viste oss rundt i senteret som ligger på en av de vakreste tomtene i Stavanger. Han fortalte om et godt utbygd tilbud, han la vekt på hvordan kravene om 90% belegg på avrusningsavdelingen utfordret dem – da de også skal ha ledige senger til akutte innleggelser. I tillegg er det mange pasienter som ikke møter eller avbryter. Rogaland A-senter har et solid akuttilbud og har i snitt en ny innleggelse annenhver dag.

Finn Johansen vektla at vi i større grad må bli bedre til å forebygge alkoholskader hos fostre. Vi er ofte oppmerksomme på gravide kvinner med et illegalt rusmisbruk, men rusmiddelet som skader fostre i størst grad er alkohol. Det er mye stigmatisering rundt alkoholskader, selv om barna ikke har noe å skamme seg over. Både barna og foreldrene har mye å tjene på at det ble mer åpenhet rundt temaet.

De fleste kvinner i fertil alder drikker alkohol
Hvordan skal vi oppdage helt vanlige kvinner der noen er i klar risiko og drikker for mye alkohol, mens andre kun har et “vanlig forbruk”? Problemet er at skader på et foster kan skje svært tidlig i et svangerskap der kvinnene ikke er klar over egen graviditet. Trenger vi mer folkeopplysning for å få tallene på skader ned?

FAS og FASD
Føtalt alkoholsyndrom (FAS) er en medfødt tilstand som skyldes mors inntak av alkohol under svangerskapet. FAS er betegnelsen på den alvorligste alkoholrelaterte tilstanden hvor fosteret har forandret utseende, er veksthemmet og har påvisbar hjerneskade. Men alkoholen kan også ha en rekke skadelige effekter på fosteret hvor skaden ikke er like tydelig, det kan vise seg ved senere lærevansker, hyperaktivitet o.l. Slike forandringer kalles FASD (Fetal alcohol spectrum disorders). FASD forekommer langt hyppigere enn FAS.
Norsk helseinformatikk

Forskning fra Sverige viste i 2016 at 86 % av alle gravide svensker drakk alkohol i begynnelsen av sin graviditet. Det var først da kvinnene fikk beskjed om at de var med barn at de fleste sluttet. Det viser en avhandling fra Linköpings universitet. Avhandlingen bygger på intervjuer av jordmødre, gravide og nybakte mødre. Resultatene viser at å drikke alkohol var vanlig for unge kvinner og at det er en sosial forventning at kvinner skal drikke. Avhandlingen viste også at 5,5 % av de gravide fortsatte med å drikke alkohol etter at de fikk vite om sin graviditet.

Helsedirektoratet ga i 2013 ut heftet Tidlig samtale om alkohol og levevaner – Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen. Heftet inneholder verktøy for kartlegging av alkohol, praktiske tips og informasjon om levevaner som har stor betydning for fosterets utvikling.

Flere kommuner i Norge har startet systematisk tidlig intervensjonsarbeid for å forebygge alkoholskader. I noen kommuner tilbyr helsestasjonen tidlig samtale i svangerskapet til alle gravide i kommunen, der tema blant annet er alkohol og vold.

Forekomst av FAS og FASD
I Norge anslår man at minst én promille av fødte barn har den alvorlige formen, FAS. I tillegg har minst én prosent FASD. Forskere mener at tallene kan være høyere enn antatt i mange europeiske land, fordi en er avhengig av kvinnenes rapportering av alkohol i svangerskapet. I en studie fra Italia hvor man både så på barnas skoleferdigheter og intervjuet mødrene om drikkemønsteret, fant forskerne at mellom 2,3 og 4,1 prosent av barna kan ha alkoholrelaterte skader.

Fagrådet takker A-senteret for gjestfrihet og gode diskusjoner.

Les også: 

Mange nygravide drikker alkohol

Helsedirektoratets hefte: Tidlig samtale om alkohol og levevaner – Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen 

Mange norske barn kan ha alkoholskader uten å vite det