12. mai publiserte Ukom at de vil kartlegge tilbud innen rus og psykiatri. 

Bakgrunnen er at Ukom har mottatt flere meldinger om dødsfall hos pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk sykdom. De avdøde har hatt til felles at de har mottatt tjenester fra ulike aktører samtidig.

For å få en bedre forståelse av tjenesteorganisering og samhandling rundt denne pasientgruppen, har Ukom valgt å undersøke hvilke tjenester kommuner tilbyr pasienter med sammensatte problemer.

- Vi ønsker å finne ut hvordan tjenester koordineres og hvordan samhandling foregår mellom ulike aktører, skriver Ukom på sin nettside. Ukom vil gjennomføre undersøkelsen via telefon med et utvalg av sentrale kommunale tjenestetilbydere.

Årsmøtet i Fagrådet vedtok et nytt punkt på Arbeidsplanen 2021 som lyder;
Fagrådet skal jobbe for en kvalitetsreform innenfor forebygging og behandling i rusfeltet. I dag er det tilbudene som gis av ulik kvalitet og skal vi forbedre tjenestene og samhandlingen er det nødvendig med en gjennomgang av tilbudene som er i dag. 

Fagrådet håper at Ukom også vi involvere en bredde av bruker- og pårørendeorganisasjoner i dette arbeidet. Undersøkelsen vil bli spesiell interessant knyttet til den endelige rapporten om opptrappingsplanens resultater som er ventet å komme i sommer.