Veilederen har vært etterspurt i lang tid da gjeldende handlingsveileder er foreldet. På bestilling fra Helsedirektoratet leverte Uni Rokkansenteret en evalueringsrapport på bruk av lovbestemmelsene i 2010. De pekte blant annet på store regionale forskjeller på hvordan lovtekstene ble forvaltet. Rapporten viste også stor variasjon i hva tjenestene mente om innholdet i tilbakehold. Den nye veilederen har som mål å tydeliggjøre lovens intensjon og fremme god praksis.

Norges lovbestemmelse med tvangsinnleggelse av gravide med rusproblemer (helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3)  er unik i internasjonal sammenheng. I andre land er tvangsspørsmålet basert på den voksne, mens vi her i landet i tillegg beskytter det ufødte barnet.

I en ny rapport fra kompetansesenter rus - region sør (KoRus-Sør) kommer det frem at stadig flere av kvinnene som blir tvangsinnlagt får hjelp til å bli rusfri tidligere i svangerskapet. Tall fra 1996 viser at kvinnene kom inn i uke 23-24 i svangerskapet. Nå er gjennomsnittet på 17 uker. Det betyr at barnet får mange flere uker i magen til mor uten rus, sier Rosanne Kristiansen ved KoRus-Sør til TV2.  Hun står bak rapporten som nylig ble publisert. Ferske tall fra 52 kvinner, som var innlagt i perioden 2011-2014, sammenlignes med tall fra samme klinikk i 1996-2010. Tallene viser at  jo tidligere den gravide kom inn i behandling jo større var sjansen for at hun fikk beholde omsorgen for barnet.

Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon har levert sitt høringssvar etter dialog og samarbeid med medlemsvirksomhetene. Medlemmene har fått det endelig høringssvaret tilsendt på e-post. I Fagrådets utkast er det noen generelle bemerkninger, men ellers lagt hovedvekt på fire tema; flere etiske problemstillinger, voksne/eldre pasienter med tilleggsdiagnoser, klargjøring mellom lovverk når det gjelder ungdom, og ansvarsforhold knyttet til vold/trusler.

I påvente av veilederen har Fagrådet en arbeidsmanual for bruk av tvang på vår nettside under publikasjoner. Manualen inneholder oversikt over relevant lovverk, beslutningsprosessen og konkrete eksempler på brev, samtykkeskjema, individuell plan med mer.