Årets møte i FNs narkotikakommisjon (CND) foregår i Wien 2.-6. mars. Tirsdag 25. februar inviterte Høie sivilt samfunn til dialogmøte om hva Norge skal vektlegge og forsøke å påvirke til, som retning for gjeldende og framtidig narkotikapolitikk. Tretten organisasjoner takket ja til å delta og tolv av dem hadde korte innlegg. Blant dem var Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon ved leder Jan Gunnar Skoftedalen. Jan Gunnar Skoftedalen

Helseminister Bent Høie innledet dialogmøte med å redegjøre for Norges posisjoner. Høie forventet at årets møte vil bli roligere enn tidligere år, men at det var særlig to saker som vil bli diskutert:

  1. Legalisering av cannabis slik Canada har gjort. Der er det sterk motstand fra flere land, særlig fra Russland. Norge har gjort det klart at legalisering er uaktuelt i Norge, men har ikke gått aktivt inn i diskusjonen.
  2. Forslaget fra Verden helseorganisasjon (WHO) om å endre klassifiseringen av cannabis. Norge avventer i dette spørsmålet, men vil antakelig legge seg nær EUs standpunkt.

Norge vil i tillegg poengtere menneskerettigheter, det er fremdeles land som henretter personer for narkotikaforbrytelser. Videre vil Norge fokusere på helsehjelp, rett til medisiner og fokus på spesielle grupper. Høie vil at Norge skal påvirke andre land og det før vi snakker om rusreformen. Så skal Norge arrangere et sideevent hvor forslaget fra rusreformutvalget skal presenteres.

Fagrådet gir i stor grad støtte til Norges posisjoner før møtet i Wien, men vektla betydningen av en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at Norge bør se nærmere på de faglige anbefalingene som WHO kommer med. Skoftedalen var opptatt av at Norge må arbeide for å sikre tilgang til helsehjelp for rusavhengige, herunder rusbehandling. Videre at menneskerettighetene må sikres, og ikke brytes, i hvordan landene behandler rusavhengige.