Lorentzen pekte på at utviklingen ikke var i tråd med intensjonene om økt frivillighet og at organisasjoner ikke kunne dokumentere resultater. På bakgrunn av rapporten og oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD)har Helsedirektorat utarbeidet forslag til nytt regelverk for tilskudd under kap 718 post 70 på statsbudsjettet

Helsedirektoratet holder i disse dager en kontaktkonferanse for de organisasjoner som mottar støtte til det rusmiddelforebyggende arbeidet post 70 på Statsbudsjettet. Det er ca 20 organisasjoner deltar på konferansen samt Fagrådet som ikke mottar støtte fra denne posten på statsbudsjettet. Under konferansen presenterte avdelingsdirektør Ole Trygve Steigen og seniorrådgiver Kristine Skar Aune Helsedirektoratets forslag til nytt regelverk med det forbehold om at det skal godkjennes av HOD.

Det vil nå skilles i driftstilskudd som beregnes ut fra kriterier om demokratiske medlemsorganisasjonen med nasjonal utbredelse samt at rusmiddelpolitisk arbeid er hovedformål i organisasjonens vedtekter. Tanken her er å stimulere til økt frivillighet. Den direkte innsatsen foreslås kanalisert gjennom programstøtte hvor satsningsområdene er rusmiddelpolitisk innsats, oppvekt og arbeidsliv. Det vil innebære at noen av de prosjekter som i dag får støtte vil miste støtten.

Med disse kriteriene faller Actis og Av-og-til utenfor. Derfor foreslår Helsedirektoratet at Actis og Av-og-til skilles ut og gis øremerkede tilskudd over statsbudsjettet med egne regelverk. Til "gjengjeld" skal Actis ha en veilederfunksjon i utvikling av prosjekter og prosjektsøknader. Fagrådet stilte spørsmål i vårt høringssvar om det var hensiktsmessig av habilitetsgrunner for Helsedirektoratet å knytte seg tett opp til Actis. Det er tosidig, Actis er en paraplyorganisasjon hvor en rekke av organisasjonene som mottar støtte er medlemmer i Actis. Hvordan det sikres at andre organisasjoner får like god støtte som organisasjonene i Actis. Det andre er at Actis har tatt et ruspolitisk standpunkt, hvordan vil Actis bruke sin veilederfunksjon til prosjekter som ikke er i tråd med deres ruspolitiske standpunkt?

Dette synes Fagrådet i for liten grad er problematisert, men Fagrådet understreker, også skriftlig i vårt høringssvar, at Actis gjør en god jobb på sitt område. Statssekretær Cecile Brein-Karlsen innledet på kontaktkonferansen og antydet vel langt på vei at HOD vil godkjenne Helsedirektoratets forslag til nye retningslinjer og støtte til Actis og Av-og-til direkte over statsbudsjettet. Fra direktoratet sies det at for å sikre uavhengigheten kan de ikke gå inn i en veilederrolle. Actis har allerede ansatt en person til å ivareta veilederfunksjonen. Det innebærer nok at Actis har fått forpliktende signaler på at det blir slik Helsedirektoratet foreslår.