Alle medlemmer hos oss har mulighet til å påvirke våre høringssvar. 

Lang og krevende prosess
Arbeidet med retningslinjen har vært omstridt. I høst gikk hvert fjerde medlem i LAR-arbeidsgruppa i protest. Helsedirektør Bjørn Guldvog måtte ut og beklage og lovte å lytte til innvendingene.

Kunnskapsgrunnlaget er nå grundig gjennomgått og formuleringene endret. Et eksempel er et underpunkt knyttet til veiledning om prevensjon som sier: “Informasjonen bør gis på en måte som bidrar til at bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon ikke oppfattes som en forutsetning for å kunne motta behandling i LAR”.

Høringsutkastet er en delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder (2011)

Tre anbefalinger
Av 1470 kvinner under 50 år i LAR (SERAF 3/2018), blir ca tre prosent gravide hvert år. Ettersom en på forhånd ikke kan vite hvilke kvinner som blir gravide, gjelder anbefalingene fertile kvinner i LAR generelt.

Retningslinjen kommer med tre hovedanbefalinger, med tilhørende underpunkter:

  1. Veiledning om bruk av prevensjon bør være del av helsetjenestens oppfølging av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i fertil alder. Bruk av prevensjonsmiddel anbefales ved oppstart LAR, til rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd.
  2. Kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i fertil alder bør bruke det substitusjonslegemiddelet som etter individuell vurdering gir best behandlingseffekt. Ved ukjent eller erfart likeverdig behandlingseffekt, bør buprenorfin foretrekkes.
  3. Gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som i samråd med LAR-lege vurderer det riktig å redusere dosen bør gjøre det, under forsvarlig oppfølging. Gravide i LAR som i samråd med LAR-lege vurderer det riktig å forbli på samme dose bør gjøre det.

Øvrige anbefalinger i retningslinjen fra 2011 er ikke på høring og vil fortsatt gjelde.

Overordnet mål for med retningslinjen er:

  1. Å redusere risiko for ikke-planlagte graviditeter og graviditeter før kvinnene er rusfrie i LAR og har en stabil livssituasjon
  2. Å redusere fosterets eksponering for substitusjonslegemidler i LAR mest mulig uten å øke mors risiko for tilbakefall til rusmiddelbruk, og uten å gjøre forberedelser til morsrollen unødig krevende eller belastende

Arbeidsgruppen har kommet fram til anbefalinger som vi håper vil skape bedre helsetjenester for kvinner i LAR. Husk å levere høringsinnspill innen 20. mai.

Fagrådets høringssvar (PDF, 196KB)

Les hele høringsutkastet her