Årsverkrapporteringen viser at Oslo har 28 årsverk for voksne med rus og/eller psykiske helseproblemer pr 10.000 innbyggere. Dette er lavere enn gjennomsnittstallet for Norge i 2018.

Velferdsetaten har for fjerde år på rad samlet og analysert eksisterende rapporteringer innen rusfeltet og publisert rapporten “Helhetlig russtatistikk 2018/2019”. Målsettingen er at Oslo kommune som helhet, bydelene, etatene, spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillig og ideell sektor skal ha nødvendig oversikt og styringsdata slik at de samlet kan gi tilbud i tråd med innbyggernes behov.

Oslo kommune og Velferdsetaten skal ha ros for det nøysommelige arbeidet de nå gjør for å oppnå bedre helsetjenester for sine innbyggere.

Store forskjeller mellom bydelene
Med forbehold om feilrapporteringer peker rapporten på store forskjeller mellom bydelene i Oslo med tanke på årsverksinnsats. Ytterpunktene er ti årsverk pr. 10 000 i bydelene Frogner, Nordre Aker og Ullern og 30 årsverk i bydel Stovner. For Norge er gjennomsnittet 30 ansatte per 10 000 innbygger.

Ingen av bydelene ligger over landsgjennomsnittet, noe en kan undre seg over med tanke på kjent overrepresentasjon av folk med rus og psykiske problemer i hovedstaden. BrukerPlan-tallene for Oslo understreker dette poenget. Oslo har med andre ord flere innbyggere med hjelpebehov, men færre ansatte enn landsgjennomsnittet.

For hele Oslo gir rapporten et forsiktig anslag på minst 7 000 til 8 000 personer i Oslo mottar tjenester i kommunen, spesialisthelsetjenesten og/eller av frivillige/ideelle aktører på bakgrunn av rusproblemer. Dette inkluderer ikke personer som mottar tidlig intervensjonstiltak med bakgrunn av begynnende rusproblemer eller personer uten Oslo-tilhørighet.

Rapporten gir oversikt over:
– hvor mange som får tjenester i etatene
– antall pasienter som oppsøker fastlegen med bakgrunn av rusproblemer
– hvor mange som er i behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
– antall personer (estimat) for hvor mange som er i kontakt med frivillige og ideelle organisasjoner

Noen personer mottar hjelp i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten uten å være i kontakt med andre instanser, mens andre mottar tjenester fra flere instanser. Det er ikke mulig å sammenstille de ulike datakildene, skriver forfatterne Ragnhild Audestad og Kari Fauchald.

Ut fra tilgjengelige data og rapporteringer kan de ikke gi fullstendig oversikt over hvor mange personer som har rusproblemer og som bor i Oslo kommune.

Noen tall fra Oslo-rapporten:

Bolig: Ulike kartleggingsverktøy gir til sammen et bilde av at rundt 500 personer er hjemløse i hovedstaden.
1 422 personer har en eller flere ganger bodd ved Velferdsetatens rusinstitusjoner.
Fastlege: 4 513 pasienter hadde hatt konsultasjoner hos fastlege med bakgrunn i rusproblemer.
TSB døgn/poliklinikk5 728 personer har vært til poliklinisk- dag og/eller døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).  1 594 personer har vært i døgnbehandling og de har samlet oppholdt seg ved institusjon i 100 000 liggedøgn. Syv av ti liggedøgn har vært ved private døgninstitusjoner.
LAR: 1 460 personer har fått behandling i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
Sprøyterommet: 852 personer har oppsøkt Sprøyterommet, av disse var det 54 nye brukere.

Du kan lese hele rapporten ved å klikke her