Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for.
Fafo

Evalueringsrapporten ble overlevert til helse- og omsorgsminister Bent Høie 23. juni

Fafo har i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos følgeevaluert Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020). I perioden er det gitt ut årlige statusrapporter.

I rapporten som 23. juni ble overlevert Bent Høie er det en rekke urovekkende funn selv om trenden er positiv: 

1. På mange områder har det vært en betydelig utvikling på rusfeltet i perioden: 
- mer brukerorientering i tjenestene som større brukerinnflytelse
- flere lavterskeltilbud som skadreduserende tilbud
- større tilgang til tjenester som FACT og øyeblikkelig hjelp døgnopphold 

2. Store kommunale variasjoner, og på flere områder er det fortsatt store utfordringer:
- I tjenester for personener med sammensatte lidelser
- I tjenester for personer med alvorlig somatisk situasjon kombinert med rusproblemer
- Mangel på sosial inkludering som arbeid og meningsfull aktivitet
- Stort behov for at tjenestene tenker mer recoveryorientert 
- Under halvparten av kommunene mener at de har et godt nok tilbud til barn og unge med langvarige problemer
- Ordinære boliger og boliger med god oppfølging. I rapporten slås det fast at det rett og slett ikke er mulig å registrere noen positive resultater for brukernes situasjon, til tross for en betydelig økning i innsats. "Tvert imot indikerer tilgjengelige data at det har vært en marginal forverring på noen områder", står det i evalueringen. Dette til tross for at Opptrappingsplanens siste år inkluderte boligsosiale midler i sitt regnestykke på 2,4 milliarder til opptrappingen. 

Færre enn tre av ti brukere rapporterer om tilfredsstillende meningsfull aktivitet eller arbeid! Rapporten er tydelig på at måloppnåelsen på dette punktet er svært lavt. Høie påpekte også at dette var skuffende ut fra den pågående Inkluderingsdugnaden i kombinasjon med øremerkede midler til nettopp denne utfordringen. 

Tone Fløtten, daglig leder i Fafo minnet seerne om at helseministeren allerede i 2018 fikk Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid og at han har satt spor med sitt engasjement for rusfeltet og å være Norges lengstsittende helseminister. Høie på sin side repliserte med at han er klar for fire nye år.

Hva blir viktig framover?  

Fire kommunale ledere fikk presentere hvilke utfordringer det ser framover. Rus og psykisk helsesjef i Sandnes kommune Trude Lønning, nestleder i Fagrådets styre, var en av de som uttalte seg. Hennes to budskap var:

  1.  Det gjenstår mye arbeid for å skaffe ordinære boliger til folk med rusproblemer. Detter arbeidet tar alt for lang tid.
  2. Vi er nødt til å se på organiseringen mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten etter at kommunene har fått mange nye ansvarsområder som griper inn og som også overtar oppgaver som før har ligget til spesialisthelsetjenesten. Her er det behov for nytenkning.

 

Opptrappingsplanen for rusfeltet

Planen ble vedtatt i Stortinget i april 2016 og var virket fram til og med 2020. Den definerte ressursinnsatsen i planen var på 2,4 milliarder, rettet mot kapasitet og kompetanseutvikling i kommunene, og for planens fem hovedmål. 

Opptrappingsplanen hadde fem hovedmål:

  1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
  2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusmiddelproblem, skal fanges opp
    og hjelpes tidlig.
  3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
  4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
  5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.