Helsedirektoratets aktivitetsdata fra 2. tertial 2019 viser en fortsatt økning i polikliniske konsultasjoner og en nedgang i døgnbehandling, innenfor Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB).

Det er 28 544 pasienter som har fått helsehjelp i TSB.  Det er en økning på 0,2% fra samme periode i 2018. I tillegg kommer ROP-pasienter innlagt i psykisk helsevern som har mottatt rusbehandling der.

Det var 398 513 polikliniske konsultasjoner, en økning på 3,3%. Økningen skjer i tre av fire regionale helseforetak. Helse Nord har en nedgang på 11,2% i polikliniske konsultasjoner, men har også langt færre polikliniske konsultasjoner enn de tre andre regionale helseforetakene.

Kortere liggetid
Antall oppholdsdøgn går ned med 3,3% fra samme periode i 2018 (Oppholdsdøgn er antall benyttede døgn i institusjon). Helse Sør-Øst, Vest og Midt har nedgang, mens Nord øker med 1,5%. Tallene for Nord er betydelig mindre enn de tre andre.

Fritt behandlingsvalg
Det er store diskusjoner rundt ordningen Fritt behandlingsvalg. I løpet årets åtte første måneder er det 127 pasienter som har benyttet ordningen. Antall oppholdsdøgn er 11 245, noe som utgjør 2,8% av totalt antall døgn i institusjon. Det tilsvarer omtrent 31 plasser.

Dagpasienter
I en periode var pasienter i dagbehandling noe som skulle utvides. Her fortsetter imidlertid nedgangen og i 2.tertial er det en nedgang på 32,3%. Det er særlig Vest og Midt som har hatt en betydelig nedgang. Nå skal det sies at tallene er små og Helse Nord omtrent ikke har tilbud om dagbehandling. Helsedirektoratet skriver at det kan være noe usikkerhet rundt registreringspraksis mellom dagbehandling og poliklinikk.

Pasientenes situasjon ved oppstart
Alle behandlingssteder skal kartlegge pasientenes situasjon ved oppstart. Helsedirektoratet skriver;  Kartleggingen skal omfatte rusmiddel- og medikamentbruk, fysisk og psykisk helse, boforhold, graviditet og antall barn under 18 år i samme boenhet, der opplysningene baseres på pasientens egenvurdering. Store offentlige helseforetak som tilbyr TSB har dessverre lav kompletthet i rapportering av situasjon ved behandlingsstart. For de private behandlingsstedene er komplettheten langt bedre.

Rapporten gir ingen svar på hvorfor det er slik. Det er overraskende at pakkeforløpet ikke har bidratt til større kompletthet i kartleggingen. Innføring av kvalitetsregisteret KVARUS i 2020 vil kanskje bidra til økt kompletthet hvis vi får systemer som snakker sammen.

Det er kun på kartlegging av pasientens situasjon hvor komplettheten er lav. Når det gjelder antall, som registreres på fødselsnummer er komplettheten 100%.