Prosjektets leder er Anne Landheim, forskningsleder ved NKROP. − Vi ble jublende glade da vi fikk beskjeden, sier Landheim til rop.no. Dette er et viktig prosjekt med stor samfunnsnytte som kommer en forsømt pasientgruppe til gode.

Forskningsprosjekt fra 2019 - 2022
Forskningsprosjektet skal løpe fra 2019 til 2022, og NKROP vil lyse ut tre stillinger; to PhD-stipendiat stillinger og én stilling som postdoktor.

Prosjektet er et samarbeid mellom NKROP, Nasjonalt senter for e-helseforskning, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne (NAPHA), Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet. I tillegg har prosjektet en rekke utenlandske partnere.

I tillegg har Forskningsrådet tildelt midler til offentlig PhD om FACT i bydel Gamle Oslo med tittelen "FACT i Norge - Innovasjon av offentlig helse- og sosialsektor". Leder av lokalt utviklingssenter for psykisk helse og rusarbeid i bydel Gamle Oslo, Tor Helge Tjelta, er PhD-kandidaten med Anne Landheim fra NKROP som hovedveileder.

Overordnet plan for forskning og utvikling av rusfaget?
Fagrådet skrev for to uker siden om at SERAF mister sin støtte fra Forskningsrådet på 10 millioner kroner. SERAF har i løpet av de siste ti årene blitt en stor leverandør av kunnskap gjennom mer enn 35 doktorgrader, en rekke forskningsprosjekter og kunnskapsoppsummeringer. Men i fremtiden blir det færre publikasjoner da den økonomiske støtten fra Forskningsrådet forsvinner.

I dette landskapet er det særdeles gledelig med ferske forskningsmidler til NKROP. Rusfeltet er fortsatt forskningsfattig og vi trenger sårt ny kunnskap om hva som virker godt og effektivt for den enkelte pasient.

Vi håper samtidig at satsingen er en del av en overordnet forskningsplan fra myndighetenes side og skal stå i tydelig sammenheng med forskning som blir utført av andre forskningsmiljø.

Behov for døgnopphold redusert med 50 prosent
NKROP har tidligere publisert den nasjonale evalueringen av ACT-team i Norge. Evalueringen viste at antall døgnopphold og døgnopphold på tvang i psykisk helsevern ble halvert i løpet av to år, blant brukerne av ACT-team. Foreløpig vet vi mindre om nytteverdien av FACT-team, og det er nettopp slike kunnskapshull Landheim og hennes kollegaer håper det nye forskningsprosjektet vil bidra til å tette.

Spesialisthelsetjeneste og kommune i samme team!
FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen i Nederland. FACT er en egen arbeidsmetode der 1. og 2. linjetjenesten arbeider i samme team for behandling, rehabilitering og recovery. Teamet er tverrfaglig og har gjerne ansatt lege, psykolog, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom og erfaringskonsulent.

Hvem er målgruppa for FACT?
ACT/FACT er en behandlingsmodell for mennesker med både psykisk lidelse og rusproblemer som trenger omfattende bistand på flere livsområder, for eksempel bolig, økonomi, fritid, rusmisbruk og psykisk helse. Dette er en brukergruppe som ikke har blitt godt nok ivaretatt i det vanlige behandlingsapparatet og som ofte faller utenfor det ordinære hjelpetilbudet. Bakgrunnen kan være at de ikke møter opp til avtaler, ikke klarer å prioritere egen helse, er marginalisert eller på andre måter stigmatisert.

Målgruppen  er med andre ord mennesker med store og sammensatte behov som trenger helhetlige og koordinerte tjenester. Det vanlige er at de må forholde seg til mange ulike instanser, noe som ville vært krevende for de aller fleste og som er særlig vanskelig for denne utsatte gruppen.

Oppgavene i FACT er å:
-Følge med på sykdoms- og symptomutvikling
-Yte veiledning og praktisk hjelp i hverdagen
-Arbeide med rehabilitering
-Støtte brukerens bedringsprosesser

Målet er at folk med sammensatte lidelser skal få best mulig tjenester ut fra sin situasjon og sine ressurser.

FACT i alle kommuner?
Vi har tidligere skrevet om at Hedmark er det første fylket, som er i prosess med å etablere FACT i alle sine kommuner. Hedmark er også nytenkende og innovative i sitt ønske om å utvikle rurale FACT team. Flere kommuner i Oppland er også med i arbeidet med forprosjektene. FACT Gjøvik presenterte sitt arbeid på Rusforum Innlandet tidligere i høst der leder Anne Kathrine Kroken sa: – Å jobbe oppsøkende gir virkelig virkelig mening. Jeg har tidligere vært med på å avslutte folk i spesialisthelsetjenesten som ikke møtte. Folk som rett og slett var for dårlige til å møte. De som trengte oss mest. Det var en dårlig følelse. FACT er viktig!