Utlysningen skjer i kjølvannet av Kjøsutvalgets rapport. Peder Kjøs leverte rapporten  "Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien" til regjeringen 30. april i år.

Tre tilskuddsordninger

Én tilskuddsordning kan kommuner søke på, og to tilskuddsordninger retter seg mot frivillige organisasjoner.

Kommunene kan søke på ordningen: 
Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeidFormålet med tilskuddet er å midlertidig styrke og øke tilgangen til eksisterende kommunale lavterskel behandlingstilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid som følge av koronapandemien, skriver Helsedirektoratet på sin nettside.  De peker også på at ordningen bør ses i sammenheng med den midlertidige tilskuddsordningen Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer og andre tilskuddsordninger. Målgruppen er barn, unge og voksne med psykiske plager / rusproblemer, som har behov for hjelp.

Det er 150 millioner kroner i denne ordningen og første behandlingsrunde av søknader er allerede 25. mai.

Frivillige organisasjoner kan søke om:
1. Lavterskeltilbud for ungdom og unge voksne med psykiske utfordringer og/eller rusmiddelproblemer. Dette er en midlertidig tilskuddsordning hvor midlene skal benyttes til synlige lavterskeltilbud på arrangementer som festivaler, fadderuker og liknende gjennom sommeren og høsten 2021, skriver direktoratet. Målet er at lavterskeltilbudet skal sikre at det formidles informasjon om lokale tilbud som fastlege, psykisk helsetjeneste i kommunen, Rask psykisk helsehjelp, RUStelefonen og liknende. Målgruppen er ungdom og unge voksne som har eller står i fare for å utvikle psykiske utfordringer og/eller rusmiddelproblemer, og som gir uttrykk for støttebehov.

Det er ti millioner kroner i denne potten og første behandlingsrunde av søknader er allerede 25. mai.

2. Aktivitets- og ferietilbud for aleneboende unge voksne og eldre og/eller personer med psykiske helseutfordringer. Dette er en midlertidig tilskuddsordning hvor midlene skal benyttes til aktiviteter eller ferietilbud, skriver direktoratet. Tilskuddordningen skal stimulere til fritidsaktiviteter og tilbud som kan bidra til sosial nettverksbygging, økt sosial deltagelse og å mobilisere mot ensomhet i ferier og hverdag. Målgruppen er aleneboende unge voksne, eldre og personer med psykiske helseutfordringer, som ikke fanges opp av andre tilbud.

Det er 30 millioner kroner i denne potten og første behandlingsrunde for søknader er allerede 25. mai.

Det er løpende behandlingsfrist på alle tre ordningene.