Med rette frykter narkomane på verdensbasis at de vil bli kastet i fengsel dersom de oppsøker helsehjelp. Dette fører blant annet til infeksjoner, ulykker og overdoser. Av den grunn har FNs kontor for menneskerettigheter i Geneve (OHCHR) bedt om dekriminalisering av oppbevaring og personlig bruk av narkotika, og World Health Organization (WHO) og UNAIDS har inntatt samme holdning.

OHCHR legger vekt på at personer som bruker narkotika ikke må miste sine menneskerettigheter. De har nylig publisert en plakat (bildet) som gir ni oppfordringer til hvordan land i verden bør utforme sin narkotikapolitikk (Fagrådets oversettelse):

  1. Dekriminalisering av personlig oppbevaring og bruk av narkotika
  2. Sikre at skadereduserende tiltak er tilgjengelig for narkotikabrukere - også i fengsel
  3. Sikre proporsjonal straff for mennesker som blir dømt for narkotikarelaterte forhold
  4. Foretrekke alternativer til fengselsstraff for mindre, ikke-voldelige lovbrudd
  5. Stoppe diskriminering og stigmatisering av narkotikabrukere
  6. Stoppe dødsstraff for narkotikarelaterte lovbrudd
  7. Stoppe straffefrihet for de som er ansvarlige for tortur og utenomprosessuelle/ illegale drap på narkotikamistenkte
  8. Stoppe straffeforfølgelse/påtale av barn som utfører narkotikalovbrudd
  9. Tillate urbefolkning å bruke narkotika når dette er en del av deres tradisjonelle eller religiøse ritual.

Fagrådet har 20. mai et ruspolitisk seminar der nettopp avkriminalisering, straff og sanksjoner er tema.