Rapporten sier ikke noe om kvaliteten av behandlingen.

Nær 33 000 pasienter i TSB
32 948 personer fikk behandling innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2018. Det er en nedgang på 0,7 % fra 2017.

En del ROP pasienter blir ikke registrert i TSB, kun i psykisk helsevern. Det gjelder for eksempel pasienter på Manifestsenteret. Nedgangen er størst i Helse Sør-Øst, som har hele 65% av alle pasientene i TSB i 2018. Helse Vest har også en nedgang, mens det er en økning av pasienter i Midt og Nord.

Kortere tid i døgnbehandling og mer poliklinikk
Færre oppholdsdøgn og flere utskrivinger indikerer kortere i tid i døgnbehandling. Polikliniske konsultasjoner øker, noe som har vært trenden de siste årene. Økningen er imidlertid moderat fra 2017 og Helse Sør-Øst har en nedgang i antall konsultasjoner. Helse Nord øker med 10%, men de har fra tidligere hatt en lavere andel på poliklinikk enn de andre regionale helseforetakene.

Ventetiden
Den gjennomsnittlig ventetiden til rusbehandling var på 34 dager. Det er det samme som i 2017 og TSB har den laveste ventetiden hvis vi sammenligner med somatikk og psykisk helsevern. Høie sa i årets sykehustale at han vil ha ventetiden ned under 30 dager.

Fritt behandlingsvalg
I 2018 ble det levert drøye 27 000 oppholdsdøgn fra institusjoner som ikke har avtaler med et regionalt helseforetak. Det tilsvarer 74 plasser på årsbasis.

I tillegg er det noen institusjoner om har avtale med et regionalt helseforetak, men som også er med i ordningen Fritt behandlingsvalg. Deres tall er med i den ordinære rapporteringen. De utnytter restkapasiteten.

Individuell plan
Alle pasienter med sammensatte behov skal få tilbud om Individuell Plan (IP). Rapporten viser fremdeles nedslående tall.

For nesten halvparten av pasientene er status på IP ikke registrert når behandling er avsluttet. Kun 13 % har registrert påbegynt IP. Det er imidlertid store variasjoner mellom de regionale helseforetakene, men også mellom helseforetakene i samme region.

Mest brukte rusmiddel
Ved starten av behandlingen skal institusjonene blant annet kartlegge hvilket rusmiddel pasienten bruker mest. Halvparten av pasientene oppgir alkohol, 16% oppgir cannabis og 11% amfetamin. Heroin utgjør kun 5% - og foreskrevne LAR legemidler er på 4%.

Kjønn og alder
Her følges samme mønster som de siste årene. 2/3 er menn og 1/3 er kvinner. Det er flest pasienter i aldersgruppen 30-39 år, men det er økning blant de yngste og eldste.

Les hele rapporten her: Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2018