Helse Sør-Øst har en så stor andel av pasientene at endringer der gir utslag på de nasjonale tallene for 2016 som spesialisthelsetjenesten rapporterte til Norsk pasientregister.

Nesten 31 500 pasienter fikk helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2016. Antall nyhenviste pasienter i TSB gikk noe opp fra 2015. Til tross for nedgangen i antall pasienter økte antall polikliniske konsultasjoner(2,%) og antall oppholdsdøgn (0,8%). Til sammenligning fikk mer enn 148 000 voksne helsehjelp i psykisk helsevern i 2016. Det er en økning på 3,2 prosent fra året før.

Det gledelige er at ventetiden til TSB fortsatt går kraftig ned. I 2016 var gjennomsnittlig ventetid 35 dager mot 44 dager i 2015. Gledelig er det også at antallet pasienter som venter lengst også går ned i 2016. Innenfor TSB er det nå 40% som søkes til utredning mens 60% søkes til behandling. Der har det vært en stor endring de siste to årene. Imidlertid er det liten variasjon i ventetid. Ventetiden til behandling er kun 2 dager lenger enn til utredning. Fremdeles er det pasienter i TSB som har størst andel brudd på vurderingsgarantien og fristbrudd for oppstart av helsehjelp. Her er imidlertid tallene små. Antall pasienter som ventet pr 31.12.2016 var 1348. Det er en nedgang fra 31.12.2015.

Ca halvparten av dem som er i behandling er i den store aldersgruppen 30-49 år og fremdeles er 2/3 menn. Fremdeles har kun 7 % av dem som er til behandling en Individuell Plan. For så mange som 43% mangler det registering rundt IP. Av dem som er til behandling er det 50% som oppgir alkohol som sitt mest brukte rusmiddel, deretter 13% cannabis, 11% amfetamin og 5% heroin/opium.