Ventetiden reduseres med en dag i samme periode og oppholdstiden i døgninstitusjoner går noe ned. Veksten i polikliniske konsultasjoner fortsetter å øke.

Færre henvisninger
Nedgangen i antall nyhenviste er på 7,5% og antallet er det laveste på mange år. Det er i tråd med de tilbakemeldingene om færre henvisninger til døgnbehandling Fagrådet får fra sine medlemsinstitusjoner.

Antall pasienter
Det var drøye 28 600 pasienter som fikk behandling i 2.tertial 2017. Det er en liten økning på 0,9%, fra tilsvarende periode i 2016. Mer enn 385 000 polikliniske kontakter ble gjennomført, noe som er en økning på 13,5%. Økningen i polikliniske kontakter har økt formidabelt de siste fire årene.

Ventetid
Nedgangen i ventetid er på én dag, fra 35 til 34 dager. Antall personer som venter på behandling pr 31.8.2017 var 1039 og de fleste har ventet under en måned. Det er bra for pasientene at ventetiden går ned. Men med kortere ventetid kommer det også meldinger om at pasientene er mindre forberedt på hva som møter dem i behandling enn tidligere. Det er flere som melder at pasienter trekker søknadene før oppstart og andelen som avslutter behandling før de er ferdige er for stor. En mindre andel av pasientene venter lenger enn to måneder på start i behandling. Det er i hovedsak tre årsaker:
-mangel på avrusingsplass
-soner i fengsel før behandling
-enkelte institusjoner er mer populære enn andre.

Fristbrudd
Andel fristbrudd innenfor TSB er nå på 1% mot 1,6% samme periode forrige periode. Med fristbrudd menes de pasientene som ikke får oppstart av behandling innen den fristen vurderingsenheten har gitt dem. Andelen fristbrudd er nå lavere i TSB enn i psykisk helse og somatikk.

Utredning versus behandling
Etter to år med økende antall pasienter henvist til utredning går denne antallet noe ned. Mer enn hver tredje henvisning er henvisning til utredning. I 2014 ble 2 av 10 henvist til utredning, i 2015 og 2016 ble 4 av 10 henvist til utredning. Nå har dette altså falt noe. Det er tidligere blitt forklart av vurderingsenhetene med at fristen på 10 dager er for kort til å avgjøre hva slags type behandling pasientene trenger.