Det er totalt 50 representanter, byråkrater og kvalifiserte eksperter som møtes for å diskutere narkotikapolitikk sett ut i fra spørsmål om helse, velferd, menneskerettigheter og kriminalitet. Målet med konferansen er en åpen diskusjon om blant annet erfaringer og forskning på virksomme modeller for å håndtere en stadig voksende ulovlig  narkotikaindustri. Deltakerne vil drøfte hva som er realistiske mål å oppnå for UNGASS 2016, hva som bør foreslås av endringer og hva som kan bli hindringer for å at FN konvensjonene vil fungere sett i lys av nye utfordringer, eksempelvis økende industri rundt syntetiske rusmidler.

Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av. Den neste generalforsamlingen for FNs spesialsesjon om narkotika (UN General Assembly Special Session (UNGASS) vil finne sted i 2016. Det har vært arrangert to generalforsamlinger tidligere, henholdsvis i 1998 og 2008. I 2008 møttes medlemslandene i Wien der de diskuterte progresjon siden første møte og en handlingsplan på internasjonalt samarbeid med mål om en integrert og balansert strategi for å møte verdens narkotikaproblemer.

UNGASS 2016 er fremskyndet med to år, etter oppfordring fra myndighetene i Colombia, Guatemala og Mexico som i sin felleserklæring til FN sier «Så lenge strømmen av inntekter fra narkotika og våpen til kriminelle organisasjoner ikke stoppes vil de fortsette å true våre samfunn og myndigheter».