Bakgrunnen for Fagrådets støtte ligger i ønske om å bedre situasjonen for pasienten, redusere ventetid og øke brukermedvirkning gjennom økt innflytelse på valg av behandlingssted. Fagrådet ber imidlertid regjeringen følge med slik at ordningen ikke får utilsiktede virkninger eller det blir en ordning som ikke blir reell for ruspasienter slik ordningen med Fritt sykehusvalg i realiteten er.

Det er også viktig at kvaliteten i tilbudet til pasienten ikke blir dårligere. Pris og finansieringen er også et sentralt element. For lav pris kan gå på bekostning av kvaliteten. En finansieringsordning hvor den enkelte rusavdeling ute i helseforetakene belastes vil bare flytte behandlingen fra offentlig virksomheter til private. Det gir ikke mer behandling, bidra til fjerning av køene eller at regjeringens mål om større prosentvis vekst innen rus og psykisk helsevern enn somatikk innfris.

Fagrådet mener det er riktig at det er Helsedirektoratet som er kontrollinstans. Videre at retten til Fritt behandlingsvalg gjelder både utredning og behandling. I dag er det flere private som er vurderingsinstans. Ordningen bør ikke endre det, tvert imot se om de virksomheter som i dag har vurderingskompetanse også bør bli vurderingsinstans slik at pasientflyten går raskere. Ordningen må heller ikke redusere krav til samarbeid eller pasienten rett til å få en Individuell plan.

Fagrådet oppfordrer alle til å sende egne høringssvar og de som ikke gjør kan gjerne kopiere Fagrådets uttalelse.