Fra avdelingen møtte vi pasientkoordinator Vibeke Alstadvald, seniorrådgiver Terje Haaland og avdelingssjef Unni Korshavn.

Bakgrunnen for besøket var å se klinikken, diskutere aktuelle problemstillinger og utfordringer i rusbehandling.

Fra rusforetak til lokalt foretak
Helse Midt-Norge etablerte i 2004 eget rusforetak. Dette skulle være midlertidig for å sikre prioritering og å styrke tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Rusforetaket ble lagt ned i 2014 og TSB ble innlemmet i de tre helseforetakene, Helse Møre og Romsdal HF, St. Olav HF og Helse Nord-Trøndelag HF.

Helse Midt-Norge har innført den økonomiske "Magnussen-modellen". Modellen har gitt store utslag innenfor TSB i de tre foretakene. Men styret i Helse Midt har vedtatt at modellen skal bestå.

Magnussen-modellen
Modell som fordeler inntektsrammer til HF-ene i regionen. Modellen ble tatt i bruk i 2012. I vedtaket er det presisert at ”alle kriteriene i indeksene i Magnussen – modellen implementeres”. Det innebærer at behovsindekser skal være styrende for aktivitetsnivå og at det tas hensyn til forskjeller i kostnadsulemper gjennom en kostnadsindeks.

Modellen åpner for et konstruktivt og verdifullt samarbeid med somatikken, sa Haaland. Intensjonen er et likeverdig tilbud av tjenester uavhengig av demografiske og geografiske forhold. Modellen har imidlertid hatt store utslag på pasientstrømmen til de regionale enhetene og noen gode faglige ideer kveles av organisering og økonomi, fortalte de ansatte på St. Olav.

Moderne rusbehandling
St. Olavs hospital vil tilby moderne rusbehandling.

De vil tilby behandling i sekvenser tilpasset den enkelte pasient. Geografiske utfordringer og innarbeidede tradisjoner er til kontinuerlig drøfting. -Det er mer å hente ved å ha gode polikliniske løsninger, fortalte de ansatte. Ved å tilby døgnbehandling i sekvenser unngår vi «brakkesyke» og folk blir bedre i stand til å fungere hjemme.

Midt i diskusjonen om nye LAR-medisiner
LAR har sendt ut et informasjonsbrev om nye innkjøpsavtaler og nye priser for LAR-legemidler som vil tre i kraft 1. februar 2019.

Endringene innebærer at leger som hovedregel skriver ut ny resept til pasienten og bytter til den rimeligste medisinen. Enten metadon mikstur, buprenorfin eller buprenorfin/nalokson. De rimeligste medikamentene er like bra og sikre som de dyre, skriver LAR. De inneholder nøyaktig samme virkestoffer og man får like stor mengde av virkestoffet.

St. Olav har tillit til at kvaliteten på behandlingen blir like god med de nye medisinene, men vil ha en åpen dialog med pasientene om eventuelle bivirkninger.

Brukerorganisasjonene har vært bekymret for endringene. Et legemiddelbytte bør være basert på frivillighet fra pasientens side, skriver de i en bekymringsmelding til helsemyndighetene. Noen pasienter reagerer på hjelpestoffene, andre på hvor raskt medikamentet blir tatt opp i kroppen. Mange LAR-pasienter har friskt i minne overføringen fra Subutex til Suboxone i 2007. Dette skaper uro.

St. Olav er beredt og understreker at de vil lytte til hva pasientene erfarer.

Fagrådet takker for gjestfriheten og gode diskusjoner.