Det er Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) som sammen med sitt Ekspertråd retter søkelyset mot forskjellsbehandlingen i en artikkel i Klassekampen denne uka.

Ikke samme trygderettigheter

De påpeker urimeligheten i at pasienter som er innlagt på behandlingsinstitusjoner innenfor rus- og psykisk helse ikke har de samme trygderettighetene som pasienter innlagt ved somatiske sykehusavdelinger. 

Blir du langvarig innlagt i en behandlingsinstitusjon for rusavhengighet eller i psykisk helsevern risikerer du å få redusert trygdeutbetaling. Slik er det ikke for dem som har langvarig behandlingsopphold ved somatiske enheter. 

Med dagens praksis opplever mange pasienter med rus- og psykiske lidelser seg som annenrangs pasienter.

Sitat fra artikkelen i Klassekampen 

Redusert trygd etter tre måneder

I dag fungerer systemet slik at personer som er innlagt ved behandlingsinstitusjoner innen rus og psykisk helse får redusert sin uføretrygd etter tre måneders innleggelse. Slik er det ikke for dem som er innlagt i en somatisk behandlingsenhet.

De fleste pasienter har økonomiske forpliktelser utenfor institusjonen. Selv med mulighet for å søke andre støtteordninger vil mange oppleve en reduksjon av trygd som en stor tilleggsbelastning.

Rammer de med størst problemer hardest

Artikkelen understreker at ansatte, pasienter og pårørende opplever at dagens regelverk er urimelig.

De påperker at forskjellebehandlingen hardest rammer mennesker med alvorlige og sammensatte lidelser fordi de oftere er i behov av langvarige helsetjenester.

Etterlyser politisk vilje og handlekraft  

Artikkelen viser til representantforslag 274 S (2020-2021) som foreslo endringer i Folketrygdloven som kunne sikre likebehandling av alle innlagte pasienter. Forslaget ble nedstemt av Stortinget. Nå etterlyser forfatterne politisk vilje og handlekraft ved å ta tak i forskjellsbehandlingen.

Like rettigheter til alle er et fundament i helsetjenesten.
Sitat fra artikkelen

Artikkelen i Klassekampen er signert Morten Brodahl, erfaringskonsulent og medforsker ved NKROP, på vegne av samarbeidet mellom A-larm – Bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling, Foreningen for human narkotikapolitikk, IOGT, Ivareta – pårørende berørt av rus, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, WSO – Landsforeningen We Shall Overcome, Marborg – Brukerorganisasjon på rusfeltet, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, Barn Av Rusmisbrukere – BAR, proLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk i LAR, Fagforbundet, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund ved faggruppe NSF-SPoR.

Mange av aktørere i Ekspertrådet er medlemmer i Fagrådet. Vi støtter opp under problemstillingen som NKROP og Ekspertrådet reiser og vil følge med på om dette blir tatt tak i.