Det blir ingen avkriminalisering av bruk og besittelse til eget bruk for noen, heller ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag om avkriminalisering for "tunge" rusavhengige får flertall.

Det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet som bidrar til at regjeringens og helseminster Bent Høies forslag til rusreform ikke blir vedtatt. 

Komiteen har diskutert mer enn avkriminalisering
Innstillingen fra komiteen viser at det har vært en bred diskusjon om ruspolitikk og partiene fremmer 17 forslag i innstillingen. De fleste forslagene er det ikke flertall for. Men det er tre forslag som vil bli vedtatt;
- presisere at man ikke skal straffes hvis man tilkaller hjelp i en nødsituasjon og deretter tas i bruk eller besittelse når politiet ankommer.
- mindre alvorlige narkotikalovbrudd skal slettes fra rullebladet etter tre år
- Stortinget ber regjeringen sørge for at samfunnets reaksjoner i forbindelse med problematisk bruk av rusmidler er forholdsmessige, og kan knyttes til rusbruken. Særlig skal tap av førerrett vurderes når det ikke er sammenheng med bruk av rusmidler og kjøring.

Samtidig sier flertallet;
...kommunene skal ha systemer for å håndtere og ta imot varslinger fra politiet om bruk av narkotika gjennom en kommunal rådgivende enhet for rus. Flertallet mener imidlertid at kommunene bør ha frihet til å organisere en slik enhet i tråd med den kommunale organisasjonsfriheten og nærhetsprinsippet. Helsedirektoratet bes utforme faglige retningslinjer for enhetens arbeid i samarbeid med KS.

Mye er i endring
Debatten siste året har vist at ruspolitikken er i endring. Mange problemstillinger er drøftet og løftet frem i lyset. Behovet for helsetjenester til rusavhengige er det stor enighet om. Stigmatiseringen av brukere av illegale rusmidler anerkjennes, men flertallet er ikke enig i at avkriminalisering er veien å gå for å redusere stigmatiseringen ytterligere. Det er satt søkelys på politiets verktøykasse som etter Riksadvokatens syn har inneholdt ulovlige virkemidler. Behovet for ytterligere styrking av kapasitet på forebygging og behandling trekkes frem.  

En forebyggings- og behandlingsreform ble drøftet i komiteens innstilling på Senterpartiets representantforslag. I den innstillingen fremmes det 26 ulike forslag hvor det er flertall for 6 av dem. Ingen av de forslagene tilsier at Stortinget står bak en forebyggings- og behandlingsreform.

Så i denne omgang er spørsmålet om avkriminalisering avvist av et flertall. Det er lite som tyder på at spørsmålsstillingen blir reist på nytt i neste stortingsperiode.

Komiteens innstilling i begge sakene behandles i Stortinget 3. juni.