Byrådet i Bergen foreslo i sitt budsjett for 2021 å redusere en rekke lavterskeltilbud i Bergen. Det var å redusere åpningstiden for MO-senteret Nesttun, MO Gyldenpris og Tverrfaglig overdoseteam. Forslaget lød på at det var kun åpent dagtid og ikke kveld og helg.

Får beholde fleksible åpningstider
Budsjettavtalen som byrådet har inngått med Sp og SV bevilger 5,1 millioner kroner slik at åpningstidene ved MO-sentrene Gyldenpris og Nesttun beholdes. Det innebærer også videreføring av Tverrfaglig Overdoseteam i nåværende form.

Natthjemmet og akuttovernattingen ved MO Gyldenpris avvikles og der er Bergen kommune i gang med et planarbeid som inkluderer avvikling av private hospits. Akuttovernattingen ble stengt av Arbeidstilsynet i februar 2020 da det var fare for liv og helse for ansatte. Siden den gang er det jobbet for å starte opp igjen,  men nå er det lite sannsynlig. Ansatte ved MO Gyldenpris er noe skuffet over at de ikke får tilbudet om akuttovernatting tilbake, da det er en del av det helhetstilbudet som gis ved MO Gyldenpris. 

Fagrådet er glad politikerne i Bergen har lyttet til den massive protesten som kom etter at budsjettforslaget ble gjort kjent.

Fagrådet erfarer at kuttforslagene var ukjent for mange sentrale fagpersoner innen psykisk helse og rus i Bergen og at budsjettforslaget kom uten faglig involvering og forankring. Det kom sterke negative reaksjoner på forslaget fra spesialisthelsetjenesten og bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet.

Drop-in på NAV kontorene beholdes
Flertallet i bystyret vil sette ned en arbeidsgruppe for å planlegge et nytt MO-senter i Bergen sentrum. Videre vil de at drop-in funksjonen ved alle fem NAV-kontorene i Bergen opprettholdes. Det ligger et forslag om å ha fire av fem Nav-kontorer stengt for drop-in klienter.  

Formelt vedtar bystyret i Bergen budsjettet 16.desember.