Undervisningsopplegget er utviklet ved Universitetet i Oslo i samarbeid med flere bruker- og pårørendeorganisasjoner. Prosjektet har laget film og en undervisningspakke som viser verdien av brukermedvirkning, koordinerte tjenester, helhetlig rusbehandling, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid - for mennesker med sammensatte problemer.

Vil tette viktige hull i undervisning?

Fagrådet har i lengre tid påpekt stor grad av personavhengig undervisning, lite systematikk, og mangelfull opplæring knyttet til rus og avhengighet i sentrale utdanninger innen sosialt arbeid, barnevern, psykologi og medisin. Mange nyutdannede leger og andre helse- og sosialprofesjoner er derfor uforberedte på dilemmaer og utfordringer som kan oppstå - eksempelvis i en ansvarsgruppe.

Vi har derfor med stor interesse fulgt prosjektet som i 2014 ble initiert av lege og undervisningsleder Anne Kveim Lie ved Institutt for helse og samfunn og psykiater og forsker ved Oslo universitetssykehus Ingrid Amalia Havnes. Sammen inviterte de bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet til å være med i et samarbeid for å utvikle og prøve ut en modell for simulering av ansvarsgruppemøter. I 2018 søkte A-larm, NKTSB og UIO støtte fra Stiftelsen Dam til et videreutviklingsprosjekt. Dette har nå resultert i undervisningsfilm, tipshefte og e-læringskurs.

Mens brukermedvirkning og samhandling kan synes lett i teorien, er det imidlertid langt vanskeligere i praksis. Samhandlingen mellom ulike tjenesteytere på rusfeltet er ofte utilstrekkelig eller fraværende, og brukerne involveres for lite i egen behandling. 
Sitat fra E-læringen

Gratis og enkel e-læring til alle

E-læringskurset er delt opp i åtte kapitler med ulike temaer. Hvert kapittel inneholder refleksjonsoppgaver, tips, egenvurdering og henvisning til ressurser basert på tema. Helt til slutt i kurset, er det filmklipp der fire brukere deler sine erfaringer med individuell plan. Kurset kan tas i gruppeundervisning eller individuelt.

Kurset i sin helhet tar kun en til to timer å gjennomføre. 

Filmklippene i kurset viser gjennomføring av et ansvarsgruppemøte - ikke nødvendigvis et «godt» møte, men eksempler som kan stimulere til undring og refleksjon knyttet til hvor og hvorfor det går galt og hva som kunne vært gode alternative løsninger.

Erfaring viser at studenter ofte blir overveldet når de kommer i kliniske praksis-situasjoner, forteller Anne Kveim Lie. Undervisningsopplegget skal forberede dem bedre på samarbeid rundt brukere med sammensatt og kompleks problematikk, gjennom simulerte situasjoner. Metodene som brukes er individuell plan og andre tverrfaglige og tverretatlige samarbeidsmetoder, der brukeren står i sentrum.

I prosjektperioden har undervisningsopplegget blitt testet ut på studenter i hele landet, på ulike profesjonsstudier. Over 500 studenter har bidratt til en evaluering som viser at studentene særlig setter pris på at mennesker med egenerfaring har undervist sammen med fagfolk. Dette har gjort eksemplene troverdige og praksisnære.

Vi gratulerer NKTSB, bruker - og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet og Universitetet i Oslo med et viktig stykke arbeid. Vi er overbevist om at denne undervisningspakken vil inspirere mange.

For mer informasjon om E-læring eller undervisningsopplegget kan du kontakte styremedlem i Fagrådet og prosjektleder for "bruker i sentrum" Tommy Sjåfjell på E-post tommy.sjafjell@korus-sor.no