I 2008 blir CRPD «Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne» vedtatt av FNs generalforsamling. Nå har vi en regjering som vil gjøre denne gjeldende som norsk lov. Har det betydning for rusfeltet, og er personer med ruslidelser en gruppe som utsettes for diskriminering og rettighetsbrudd?

I forbindelse med at brukerorganisasjonene på rusfeltet arrangerer Webinar fredag 29.4 om diskriminering har jeg gjort meg noen undringer om noe jeg synes er et komplekst tema.

Et tilbakeblikk

I 2004 var jeg i aktiv rus og fikk beskjed av NAV om at en «sånn» som meg ikke kunne bli vernepleier. Dette opplevde jeg som en urett og klagde, og fikk gjennomslag for dette. Jeg ble vernepleier og var rusfri frem til 2019.

I forbindelse med et samlivsbrudd, hadde jeg et tilbakefall. I etterkant fikk jeg store psykiske helseproblemer og forsøkte å avslutte alt.  I 2019 fikk jeg igjen beskjed om at jeg var en «sånn», en som ikke kunne få vanedannende sovemedisiner i en kort periode, jeg kunne jo bli avhengig! Ble jeg diskriminert? Opplevde jeg en usaklig og urettferdig forskjellsbehandling?

Diskriminering og likeverdige helsetjenester

Sentralt i både grunnlov og menneskerettighetene er at alle har like stor verdi, og at vi er likeverdige i møter med tjenester og systemer. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sier diskriminering er urettmessig eller usaklig forskjellsbehandling.

Diskrimineringsforbudet i grunnloven formuleres slik i § 98: «Ingen skal utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».

I formålsparagrafen til helse- og omsorgstjenesteloven står det blant annet at loven skal: fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. En annen viktig rettighetslov for oss alle er pasient og brukerrettighetsloven, den sier at et av formålene med loven er å bidra til å sikre befolkningen likeverdige tilgang på tjenester.

Personer med ruslidelser lever 20 år kortere enn resten av befolkningen. Det er grunn til å undre seg om tjenestene klarer å oppfylle lovens forpliktelser? Vi må spørre oss om det er nok oppmerksomhet knyttet til levekår? Opplever brukere likeverdighet i tjenestene, eller utsettes de for uforholdsmessig, usaklig forskjellsbehandling, og blir diskriminert?

Dette håper jeg brukere, politikere, og likestillings- og diskrimineringsombudet og pasientombudet kan belyse i Webinaret vårt på fredag.

Undring fra en vernepleier med brukererfaring

Mye av fokuset i min vernepleierutdanning var på somatikk, diagnoser, lovverk, miljøterapi og medisinering. Imidlertid ble tema som universell utforming, menneskerettigheter og diskriminering også belyst. Etter at jeg var ferdig i 2008, har jeg hatt ulike roller i klinisk praksis, i akademia, samt som ansatt i ulike kompetansesenter. Imidlertid har jeg også hele tiden vært brukerrepresentant.

Noe av det som ofte opplevdes merkelig for meg under utdanning og senere var hvor annerledes vi møtte personer med ruslidelser enn personer med ulike funksjonsnedsettelser. I tjenestene til personer med funksjonsnedsettelser snakket vi om å bygge ned barrierer, målet var å tilrettelegge. Universell utforming, inkludering, og deltagelse og på tross av utfordringer var sentralt. I rusfeltet føler nok mange brukere at de må tilpasse seg et inhumant hjelpesystem for å bli verdig god hjelp.

Du må være villig til å endre deg for å få en god nok bolig, behandling og medisiner.

Behandles personer med ruslidelser annerledes?

Politiet møter nå skarp kritikk fordi de har begått lov- og menneskerettighetsbrudd. Dette er ikke nytt. Per Fugelli skrev i 2015 en kronikk i VG, der han mente politiets fremgangsmåte i Brugata overfor «narkomane» både var et brudd på folkeskikk og norsk lov og skrev:

«I en måned har jeg sett hvordan politiet driver det jeg vil kalle psykoterror mot flokken av sårbare, redde og syke folk. Stille og umerkelig kommer en politibil snikende opp Brugata. Plutselig setter den sirenen på, ruser motoren og raser fram mot narkofolket. Som skremte dyr flykter de unna. Andre ganger marsjerer politimenn inn i flokken, står der som harde overmennesker og gir de elendige ordre om å forsvinne – fra hva? Guneriushjørnet? Jordens overflate? «(VG, 2015)

Det Fugelli pekte på her viser forskjellsbehandling, for vi vil vel ikke behandle andre som er syke slik? Mange har sett mediesaker knyttet til kritikkverdige boforhold noen personer med ruslidelser lever under. Vi har lest om hospitser med lav bemanning. Rustjenester som ikke er dimensjonert til å gi fagpersoner mulighet til god sosialfaglig oppfølging. Tilsyn peker på at kommuner og helseforetak bryter loven. Forskning viser at helsepersonell i somatikken møter personer med ruslidelser med mistenksomhet i spørsmål om smertestillende medisiner, får de da nødvendig smertebehandling?

CRPD pålegger positiv særbehandling av sårbare grupper

Hvorfor mener jeg CRPD er viktig for rusfeltet? Kanskje først og fremst fordi den skiller seg ut ved å inneholde … positive forpliktelser om tiltak som partene skal treffe for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte godt av menneskerettighetene på lik linje med andre, leve selvstendige liv og delta fullt ut på alle livets områder. (Meld st. 39 (2015-2016)).

Artikkel 25 sier om helse: «Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til den høyest oppnåelige helsestandard uten diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Partene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til helsetjenester». På regjeringens nettside står det følgende om CRPD: «Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne. Han skal sikre respekt for de gjeldende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettene til menneske med nedsett funksjonsevne».

Imidlertid oppleves det uklart for meg om CRPD gjelder for personer med ruslidelser. Jeg er nok ikke alene om å oppleve dette uklart; likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) som har i oppgave å etterse at vi oppfyller forpliktelsene i CRPD sier og at dette er uklart. Det kan nevnes at i forarbeidet til loven står det at rusavhengighet omfattes hvis «avhengigheten har medført funksjonsnedsettelse, eller om årsaken til rusavhengigheten er en funksjonsnedsettelse». Det betyr slik jeg forstår det at avhengigheten og ruslidelsen ikke ses som funksjonsnedsettelse. Jeg håper derfor webinaret vil belyse om personer med ruslidelser omfattes av CRPD, eller om de eventuelt burde vært det?

Et diskriminerende lovverk

For noen år siden satt jeg i tvangslovutvalget. En av grunnene til tvangslovutvalgets arbeid, var at vi har tvangslovverk innen helse som diskriminerer, dette har vi blitt kritisert for av flere instanser.

I sluttfasen av tvangslovutvalgets arbeid fikk jeg tilsendt «Siw saken» fra Thomas Ergo fra Stavanger Aftenblad. Dette var en sak som gjorde sterkt inntrykk. Siw var en av mange brukerne med rus og psykisk lidelse (ROP) som hjelpetjenestene ikke klarte å hjelpe, og saken ble skrevet etter at hun var død. Livet og hjelpetilbudene Siw mottok ble grundig belyst av journalistene i avisen. For meg ble dette også en vekker knyttet til det jeg i dag opplever som systematisk diskriminering av en brukergruppe. I etterkant har jeg ofte vist til «Siw saken», dårlige boliger, og systematiske lovbrudd når jeg snakker om behovet for likeverdige tjenester til personer med rus- og psykiskhelse lidelser.

Vi må snakke mer om diskriminering, likeverd og positiv særbehandling på rusfeltet

Jeg vil ikke påstå at jeg har vært utsatt for mye diskriminering, men jeg har hatt møter der jeg fikk beskjed om at jeg var en «sånn» som ikke kunne bli vernepleier, eller kunne få medisiner jeg trengte. Imidlertid er det grupper som daglig opplever stor urett i møte med tjenester og system.

Per Fugelli skrev om denne gruppen i 2015: «De har forlatt vår flokk. Våre målestokker for menneskeverd og folkeskikk gjelder ikke dem».

Vi må gjøre noe med det Fugelli beskrev, for slik kan vi rett og slett ikke ha det. Vi må derfor snakke mer om etikk, lovverk, likeverd, levekår og diskriminering på rusfeltet.

Kanskje er det faktisk også slik at vi i fremtiden må positivt særbehandle personer med ruslidelser på noen områder for å gjøre en reell forskjell som betyr noe for de som mottar tjenester!