Hva er saken?
For ti uker siden ble fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Karin Løvaas suspendert fra sine stillinger i Bergensklinikken. Suspensjonene skapte sjokkbølger i egen organisasjon, med sine over 300 ansatte, men også i hele rusfeltet. Begge har hatt framtredende posisjoner og engasjert seg sterkt i utviklingsarbeid på rusfeltet, og medvirket til at Bergensklinikken er en av Norges fremste fagmiljø på rusfeltet.

Lossius og Løvaas ble av ledelsen holdt ansvarlig for feilrapportering til en verdi av mellom tre og fem millioner kroner, noe de hele veien har bestridt. Diskusjonen går på hvor lenge en døgnplass kan være tilgjengelig for pasienter som avbryter behandling, der ansatte arbeider med å få pasienten tilbake.

Suspensjonene skapte strid internt, men også eksternt. Mange har valgt side i striden og brukt både aviser og sosiale medier til å ytre seg. I sosiale medier kom også kampanjen #holdsengenevarme

I tillegg til suspensjonene har administrerende direktør Ole Hope, i Bergensavisen, beskrevet en vanskelig økonomisk situasjon for Bergensklinikken, med tilhørende behov for omorganiseringer og salg av eiendom. I disse sakene har også mange engasjert seg, ikke minst tidligere direktør Erling Pedersen som i februar 2017 uttalte til Fagrådet at han "overlater roret til Ole Hope med en visshet om at det er en solid faglig og økonomisk organisasjon han gir videre".

Denne uken ble det en ny mediasak om usikkerhet rundt en pengegave på 641.541 kroner fra Bjørgvin kameratklubb til Bergensklinikken, øremerket brukerutvalget. Pengene ble overført 20. november 2017. "Dette er mitt ansvar og min glipp, og har dessverre ført til at vi ikke fikk takket Dolve og Bjørgvin kameratklubb skikkelig før nå", skrev Ole Hope i Bergensavisen denne uken.

Hvilke bånd har Fagrådet til Bergensklinikken?
Tidligere direktør i Bergensklinikkene, Erling Pedersen, var en av grunnleggerne av Fagrådet og også leder av organisasjonen i 12 år. Hans ansatte, deriblant Eva Karin Løvaas og Kari Lossius, har vært viktige samarbeidspartnere og bidragsytere til Fagrådets møteplasser.

Ole Hope, administrerende direktør ved Bergensklinikken er i dag styremedlem i Fagrådet, valgt av årsmøtet i 2017. Han har deltatt på studietur til Wien og bidratt på diverse møteplasser i regi av Fagrådet. Som styremedlem har han gjort en god innsats. Etter konfliktsituasjonen på Bergensklinikken oppstod, har han valgt en tilbaketrukket rolle i Fagrådet og meldt avbud til flere møteplasser.

Hva nå?
Styret i Bergensklinikken har mottatt en rekke bekymringsmeldinger; fra ansatte, verneombud, pårørende og FO (Fellesorganisasjonen for sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger). Arbeidsmiljø og trivsel står i fare for mange.

Arbeidet med omorganiseringer er satt på vent, ifølge Bergensavisen, mens hovedfokus nå ser ut til å være å finne løsninger på gammel bygningsmasse. Hope har beskrevet en bygningsmasse med stort vedlikeholdsetterslep. Både Hjellestadklinikken og Skuteviken er planlagt solgt, skriver Bergensavisen.
Det er også meldt om et økonomisk underskudd i millionklassen for 2018. Denne uken skal oppdragsgiver, Helse Vest, ha bedt om at det settes inn tiltak for å få regnskapet i balanse.

I påvente av en arbeidsrettssak er Lossius og Løvaas fortsatt suspendert og det uvisst hvilke løsninger som blir diskutert.

Dette er en trist sak på alle måter og for alle parter. Og en stor personlig påkjennelse uansett side i saken. Vi håper på en rask avklaring og at arbeidet kan fortsette for et best mulig tilbud til brukerne av Bergensklinikken.