“Rusmiddelbildet i 2019 er mer sammensatt og kanskje også mer komplisert enn for en del år tilbake, både når det gjelder antall rusmidler som er i omløp og hvilke kombinasjoner som blir brukt”, skriver Kompetansesenter Rus – region vest Bergen (KoRus Bergen) som hvert halvår, fra 2002, har rapportert om russituasjonen i Bergen. Nå er rapport nr. 33 publisert.

Føre Var
Rapportene bærer navnet “Føre Var” og gir kunnskap om utviklingen av rustrender og konsekvenser av rusmiddelbruk i Bergen og Hordaland. En slik rapportering over et langt tidsforløp er unik i norsk sammenheng.

Føre Var rapporten baseres på mange kilder, som bidrar til å gi et pålitelig bilde av rusmiddelbruken i Bergen. Kildene er:
• 30 statistiske kilder
• Fem mediekilder
• Spørreskjema til kjentmenn, spørreskjema og intervju av trendpanel
• To fokusgrupper

Kokain
Langtidstrenden for kokain viser en gradvis økning fram til rundt 2014, og deretter sterkt økning – særlig de siste to årene. Dette sammenfaller med utviklingen i Europa for øvrig, hvor EMCDDA i sin siste rapport over trender og utvikling på narkotika-området rapporterer at kokainmarkedet i Europa er økende, skriver KoRus Bergen. Både antall beslag og beslaglagt mengde er høyere enn noen gang.

Rapporten viser også til at organiseringen av omsetningen av kokain er profesjonalisert, gjennom blant annet ny informasjonsteknologi og bruk av innovative distribusjonsmetoder. Kokain ser ut til å ha blitt mer sosialt akseptert, og det er mer åpenlys bruk. Rapporten fremhever at det er omtrent like mange fra gruppen “risiko/etablert rusmiljø” som rapporterer om bruk av kokain, som i gruppene “uteliv og det generelle samfunn”.

Amfetamin
For amfetaminer er også langtidstrenden en gradvis økning og rapporten viser økning i tilgjengelighet. Denne trenden sammenfaller også med situasjonen i Europa, hvor man har sett at amfetaminer har blitt mer tilgjengelig og fått større geografisk utbredelse.

Dolcontin
Historisk har det vært et sterkt fokus på opiatbruk, behandling og skadereduksjon, særlig knyttet til intravenøs bruk av heroin. I årene med Føre Var-rapportering har bruk av heroin gått ned. Denne rapporten viser en sterk nedgang i Dolcontin, og det kan se ut til at Dolcontin er i ferd med å forsvinne fra markedet.

“De helsemessige og sosiale konsekvensene ved opiatbruk er imidlertid fortsatt store, og med introduksjonen av svært potente syntetiske opioider som bl.a. fentanylderivater sammen med de etablerte smertestillende medikamentene som brukes for å oppnå ruseffekt, er det viktig å ha fokus på behandling og skadereduksjon”.
Føre Var rapporten

Usikkerhet om anabole virkestoffer?
Trenden for anabole virkestoffer har generelt vært jevnt stigende siden 2015, med en topp våren 2018 i Bergen. Rapporten for høsten 2018 viste en klar nedgang, og denne har fortsatt, skriver forfatterne. Men parallelt som forfatterne beskriver at antall beslag hos politi og tollvesen har gått ned, beskriver dem at Rustelefonen hadde en økning i antall henvendelser om anabole virkestoffer – og at flere kilder rapporterte om uendret bruk og tilgjengelighet.

Les hele rapporten ved å klikke her