Nå er planleggingsarbeidet i gang og så snart som mulig etter 1.september 2016 skal sprøyterommet åpnes. Det er kun Oslo som i dag har et sprøyterom og i Oslo er sprøyterommet knyttet til Prindsen mottakssenter. I Bergen vil sprøyterommet bli en avdeling av Strax-huset. Strax-huset som er et lavterskel tilbud med høy kompetanse i Bergen.

Straxhuset søker nå etter 15 medarbeidere til Sprøyterommet. 

Hovedoppgavene vil være å etablere og drifte Sprøyterommet i tråd med Forskrift om forskrift om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (Sprøyteromsforskriften).
Sprøyterommet vil ha åpent både dag, ettermiddag og kveld hele uken. Lengden på åpningstiden i helgene er enda ikke avklart. Turnus dag og kveld med arbeid hver 4. helg.
Sprøyteromsordningen er et tilbud for mennesker med langvarig narkotikaavhengighet. Målet er å tilby trygge og hygieniske rammer for injisering. Tiltaket skal bidra til forebygging av infeksjoner, redusere smittefare og gi rask hjelp ved overdoser. Hovedperspektivene i all tjenesteyting ved Strax-huset er skadereduksjon, habilitering og rehabilitering. Dette skjer i nært samarbeid med andre aktuelle samarbeidspartnere.

Bergen har hatt et høyt antall overdosedødsfall de siste årene og etablering av sprøyterom er et av tiltakene som kommunen håper skal bidra til å redusere antallet dødsfall.