Rapporten peker på at pasienter med alvorlige psykiske lidelser eller rusmiddellidelser og avhengighet har behov for særskilte tiltak og ekstra innsats.

Det må settes inn tiltak på ulike nivå

I tillegg til å beskrive det faktiske bildet hvor pasienter innenfor psykisk helsevern (PHV) og Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) lever kortere, har de beskrevet økt forekomst av somatiske sykdom, lavere påvisning av sykdom og dårlig behandling av somatisk sykdom, og hva som stikker kjepper i hjulene. 

Det er faktorer både ved samfunnet, helsevesenet og sykdommene. De foreslår en rekke tiltak og anbefalinger som kan bedre forholdene og forebygge somatiske helseproblem. 

Mange av tiltakene som legeforeningen foreslår har vi i Fagrådet arbeidet med over tid. Det gjelder:

 • fjerning av egenandeler 
 • å bidra til mindre marginalisering/utenforskap 
 • sikre trening i behandling/ trening som medisin 
 • bedre tannhelse 
 • avdekke og behandle leversykdom (hep C) 
 • bidra til bedre somatisk helse 

Vi er glade for at legeforeningen bidrar til å sette dette på dagsorden og vi gir vår tilslutning til store deler av rapporten.

Samhandling og samarbeid er nødvendig på dette området.

 

 

 

Hovedkonklusjonene i rapporten kan summeres opp slik: 
 

Legene kan:

 •  øke innsatsen for kartlegging av risikofaktorer og behandling
 • psykiatere og rusmedisinere må i større grad benytte muligheten når pasienten er i behandling
 • fastleger kan være oppsøkende. Innkalle til timer og gjennomføre årskontroller.
 • somatiske spesialister må tilrettelegge helsehjelp
 • Identifisere og løse samhandlingsproblemer

Helsetjenesten kan:

 • Implementere røykesluttprogram og tilby fysisk aktivitet i behandling
 • Integrere ansvar for somatisk helse i PHV og TSB
 • Fjerne barrierer som hindrer fastlegekontakt
 • Øke kompetansen hos helsearbeidere

Politikerne kan:

 • Øke innsatsen for utjevning av sosioøkonomiske forskjeller
 • Etablere nasjonal satsing for bedre somatisk helse og lengre levetid
 • Styrke rekruttering av legespesialister 

 

Arbeidsgruppen har bestått av:
Rune Kroken, psykiater Haukeland universitetssykehus (ledet gruppen)
Inger Margrete Hageberg, rus- og avhengighetsspesialist, Blå Kors Borgestadklinikken
Torgeir Gilje Lid, spesialist allmennmedisin,  KORFOR Helse Stavanger
Nina Wiggen, spesialist allmennmedisin, fastlege Oslo
Håvard Midgard, spesialist i fordøyelsessykdommer, Oslo universitetssykehus
Paul Joachim Bloch Thorsen, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, Haukeland universitetssykehus
Miriam Sandvik, spesialist i psykiatri, Legeforeningen

Vi er glad for at legeforeningen bidrar til å rette oppmerksomheten på disse viktige problemstillingene og går så konkret til verks som de gjør i rapporten.

Arbeidet må følges opp på flere fronter og legeforeningen gikk rett i møte i Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet for å omsette rapporten til praksis.

Lenke til rapporten finner du her