Vi har tatt en prat med musikkterapeut Steinar Hjelmbrekke som i flere år har peilet seg inn mot poliklinisk virksomhet. Han snakker varmt om hvor viktig det er å ha en vifte av tilbud både i kommunen, i poliklinikk og i døgnbehandling.  

På en måte er det en selvfølge at musikkterapi skal tilhøre poliklinikken. Jeg har ofte sett at det er lite hensiktsmessig med masse tilbud i døgn og lite tilbud etterpå. Folk skal jo leve livene sine hjemme og vi skal hjelpe dem med å få en bedre hverdag. Sånn sett tilhører musikkterapien både døgn, poliklinikk og kommunal rus- og psykisk helsetjeneste.
Steinar Hjelmbrekke 

Helse Bergen har 3,5 stilling til musikkterapeuter

Helse Bergen og tidligere Bergensklinikkene er det Helseforetaket i landet med flest musikkterapeuter i rusbehandling. For knapt to år siden fusjonerte Helse Bergen og Bergensklinikkene og overtok dermed tre musikkterapeuter fra Bergensklinikkene. I dag er det ansatt musikkterapeuter på begge poliklinikkene i fulle stillinger (selv om den ene er delt mellom poliklinikk og Kriminalomsorgen) pluss to musikkterapeuter i døgnbehandling. Én tilknyttet avrusning og kvinneklinikken og én tilknyttet langtidsbehandling menn. 

Bergen kommune og enkelte av de andre kommunene er i gang med å ansette musikkterapeuter i sine rus- og psykisk helsetjenester, men det er foreløpig stor forskjell mellom kommunene, sier Hjelmbrekke. - Ikke bare på musikktilbud, men mange steder er det generelt veldig mangelfulle aktivitetstilbud. 

I Bergen kommune har de imidlertid fått på plass musikkterapistilling ved MO-senteret Eidsvåg og på MO Wergeland. - Disse stillingene er viktige når folk skal avslutte hos oss og kanskje ønsker å fortsette å bruke musikk som selvstendig aktivitet og mestringsressurs i hverdagen, sier Hjelmbrekke.

En viktig effekt av musikkterapi er hvordan den kan virke følelsesregulerende og på den måten lindre psykiske plager og problemer i hverdagen.
Steinar Hjelmbrekke.

Fra provioriske løsninger til eget musikkrom

Det har vært tilbud om musikkterapi i AFR sin "opprinnelige" poliklinikk i flere år, så musikkterapi i poliklinikk er ikke nytt for AFR. Det som er nytt er imidlertid at AFR nå har musikkrom i begge sine to poliklinikker og dermed har et mer komplett tilbud.

Den «nye» poliklinikken er den som opprinnelig lå under Bergensklinikkene. Det har vært en lang prosess å få musikkrommet på plass i denne "nye" poliklinikken, men etter mange midlertidige og provisoriske løsninger, står endelig rommet klart. Nærheten til de andre behandlerne er avgjørende viktig, mener Hjelmbrekke, og understreker at det gjør det mye enklere å jobbe tverrfaglig. 

Arbeidsmiljøet er det viktigste. Å jobbe samme sted som jeg har faglig tilhørighet til.

Det Hjelmbrekke påpeker har vært viktig for en rekke musikkterapeuter vi har snakket med tidligere, og er også viet plass i Etableringshåndboken for musikkterapi i rus- og psykisk helsetjeneste. Selv om musikkterapi er grunnleggende tverrfaglig og fleksibel i sin tilnærming så er faget fortsatt nytt i rusfeltet og kan det bli sett på som en "satelitt" på utsiden av de andre tilbudene. Derfor understreker håndboken at musikkterapeuter skal inngå i tverrfaglige team og tilhøre en avdeling på lik linje med andre faggrupper, og delta i møter om behandling, veiledning og tjenesteutøvelse.

En samlet enhet sikrer kunnskap om, og oversikt over tjenesten i stedet for at enkelte tjenester blir «en satellitt» på utsiden av de andre tilbudene. Med andre ord inngår musikkterapeutene i en samlet enhet både organisatorisk og geografisk.
Etableringshåndboken for musikkterapi

Nytt rom gir nye muligheter

Det nye rommet gir, sammen med færre smittevernregler, åpning for å starte nye grupper etter ferien. Det siste året har vært preget av individuelle timer, men nå kan vi endelig tenke band og tverrfaglige samarbeidsgrupper igjen, sier en glad Hjelmbrekke. - Å kombinere mindfulness og GIM (Guided Imagery and Music) er noe vi drømmer om, avslutter han.

Avdeling for rusmedisin (AFR) tilbyr behandling og oppfølging til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Avdelingen satser sterkt på forsking og kvalitetsutvikling innen rushelsetjenester.