Sekretariatet i Fagrådet var tilstede på Arendalsuka, da nestlederne i Tyrilistiftelsen, Camilla Fjeld og Anders Dalsaune Jansen, presenterte planene rundt det nye Tyrilisenteret i Arendal.  Kommunikasjonsansvarlig i Tyrili Anne Marie Løkken og stiftelsesleder Ulf Jansen (bildet t.v.) var også tilstede.

Tyrilistiftelsen har per i dag 169 plasser fordelt på sine enheter i Oslo, Skien, Trondheim, Folldal, Lillehammer og kriminalomsorgen (Stifinner'n i Oslo fengsel og Bretvedt kvinnefengsel). De tilbyr rusbehandling i opp til 21 måneder hvilket inkluderer ambulante tjenester før og etter innleggelse. De har også en egen avdeling for avrusning og en for forskning/utvikling.

Enheten i Arendal blir den tiende i Stiftelsen og vil ligge under enheten i Skien rent organisatorisk. Den skal romme minst 15 leiligheter og skal stå ferdig ved påsketider i 2017. Målgruppen er først og fremst unge voksne fra Sørlandet. Dalsaune Jansen beskrev hvordan Tyrili over flere år har kartlagt antall elever fra Sørlandet og sett behovet for en egen enhet. Planen nå er at mange av Sørlandselevene som er i rusbehandling i andre Tyrilienheter kan overføres til Arendal og avslutte behandlingen der etter åpningen i 2017.

Samarbeidspartnere fra Fylkesmannsembetet, Sørlandet sykehus, brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjoner, kommuner, politi, NAV og naboer til nybygget var tilstede under presentasjonen. Samarbeid er avgjørende viktig - både før innleggelse, underveis og særlig i den sårbare overgangen fra rusbehandling til hverdagen i en kommune sa Dalsaune Jansen.

Blir Tyrili en ressurs for byen? Noen er skeptiske, mens andre heier på det nye tilbudet. En nabo til nybygget tok til orde under presentasjonen og understreket at han ser fram til at huset skal åpne og at han gjør så godt han kan for å spre en positiv holdning i nabolaget. Denne holdningen er sjelden vare og en stor gave for oppstarten av arbeidet.

Avslutningsvis fikk alle fremmøtte være med på visning på bygget i Kittelsbukt i Arendal. Fagrådet er imponert over utviklingen som Tyrilistiftelsen har hatt siden starten for 36 år siden.