Siden 2003 har trenden i aldersfordelingen vært at andelen over 44 år har økt og andelen under 35 år har blitt redusert, både for menn og kvinner. I 2015 var 12 prosent av de døde over 60 år og ni prosent under 24 år skriver FHI i rapporten.

Rapporten viser at antallet narkotikautløste dødsfall øker i Oslo, mens antallet reduseres i Bergen. Narkotikautløste dødsfall kan deles inn i tre hovedgrupper: overdoser (forgiftningsulykker), selvmord og avhengighet (psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk). Av 289 dødsfall i 2015 var 221 dødsfall overdoser, 37 selvmord og 31 dødsfall hvor avhengighet var dødsårsak.

Fagrådet er bekymret for at antallet dødsfall øker midtveis i en nasjonal overdosestrategi (2014-2017) som har en nullvisjon for overdosedødsfall. Har strategien de rette tiltakene og er det rom for å igangsette dem? Tidligere har Fagrådet stilt spørsmålstegn ved at ett av tiltakene i overdosestrategien - å røyke heroin framfor å injisere, er nektet av Helse- og omsorgsdepartementet som tilbud ved Sprøyterommet. Strategien understreker at tiltaket reduserer overdosefare, man unngår infeksjoner, abscesser, blodpropp og andre helsemessige risikoer. Hva er bakgrunnen for at ett av de mest sentrale tiltakene i Overdosestrategien ikke gjenspeiles i konkret handling?

Fra tidligere vet vi også at mange av dem som dør var i kontakt med hjelpeapparatet kort tid før de døde. Er hjelpeapparatet flinke nok til å forebygge og avdekke hvem som er i risikosonen? Det er behov for en ny gjennomgang!