Selv om nettoøkningen ikke var stor var det 816 pasienter som ble innskrevet i LAR i 2021.

487 helt nye og 329 på reinntak. 616 pasienter ble avsluttet i LAR, 60 av dem med begrunnelse medisinsk uforsvarlig og vi kan anta at uskrivingen skjedde mot pasientens ønske. De fleste som avslutter i LAR gjør det på eget initiativ.

102 dødsfall

I 2021 døde 102 pasienter i LAR hvor 91 var i aktiv behandling. De som dør er flest blant de eldre pasientene og kun seks av dødsfallene er definert som overdose. De fleste dør av somatiske årsaker og med en eldre pasientgruppe blir det flere medisinske komplikasjoner.

Gjennomsnittsalder 47 år

Gjennomsnittsalderen øker hvert eneste år og i 2021 var den på 47 år.
Det er få, 5,2 prosent, under 30 år, det vil si 426 personer. Det bekrefter kansjek at dette ikke er en "lettvint" løsning eller er den foretrukne behandlingsformen. Det er mye som tyder på at de fleste har prøvd annen behandling først.

30 prosent er kvinner og det er stabilt.

Store variasjoner mellom sykehusene på psykososiale og medisinske forhold

Vi vet i liten grad om disse variasjonene er uønsket eller om det er et resultat av individuell vurdering av den enkelte pasient. Men det er grunn til å tro at det handler mye om lokal kultur og holdninger.

Når vi nå videre nevner steder så handler det om sykehusområder og hvilke sykehus pasientene er knyttet til.

Helsesituasjonen

Blant pasientene er det en stor andel med psykiske lidelser. Det er angst, depresjon og vrangforestillinger som er innrapportert.

På landsbasis er det 25 prosent som har alvorlige angstsymptomer. 40 prosent av pasientene i Finnmark har angstsymptomer, mens i Asker/Bærum kun 11 prosent. Når det gjelder depressive symptomer er 15 prosent plaget. Her er det flest i Finnmark med 27 prosent, mens det i Østfold og Asker/Bærum er 7 prosent. 7 prosent har vrangforestillinger. Her er det Oslo som rapporterer flest med 13 prosent, mens Nordlandssykehuset melder 2 prosent. 

Det er få pasienter med psykisk lidelse som får behandling for dette i psykisk helsevern. I den grad de får behandling skjer det innenfor LAR systemet.

36 prosent av pasientene har en fysisk plage som bidrar til redusert livskvalitet. 

Som vi har lest over er det en aldrende pasientgruppe hvor det er en del dødsfall som skyldes somatiske lidelser. Gjennomsnittsalder for den som dør er betydelig høyere enn for pasientgruppen samlet sett.

Hentested

41 prosent av pasientene henter medisinen på apotek, noe som er en nedgang fra året før. Det skyldes mest sannsynlig at Buprenorfin depot (Buvidal) settes av spesialisthelsetjenesten.

Forskjellene mellom de enkelte sykehusområdene er store. 70 prosent av pasientene i Asker og Bærum henter på apotek, mens kun 13 prosent av pasientene i Vestfold henter på apotek. Hva forskjellene skyldes sier rapporten lite om, men vi har hørt argumenter om at utlevering i poliklinikk eller utleveringssted gir mer kontakt med pasienten.  

Legemiddel

Det er fremdeles Buprenorfin og Metadon som er de to legemidlene som brukes. I nye LAR- retningslinjer så åpnes det mer for flere medikamenter i LAR selv om Buprenorfin og Metadon fortsatt er den primære anbefalingen.

61 prosent bruker Buprenorfin, 33 prosent Metadon og 6 prosent ukjent/andre legemidler. Av de som får Buprenorfin bruker 38 prosent av pasientene Subutex. 15 prosent får Buvidal som er Buprenorfin depot og 8 prosent får Subuxone (Buprenorfin/Nalokson) .

Kontroll

Det skjer primært gjennom urinprøver. Det er 31 prosent som avlegger urinprøver regelmessig. Noe som er 10 prosent færre enn før covid.

Hvor ofte pasienten må møte for å hente medikamentet er en annen kontrollmekanisme. Her er gjennomsnittet tre ganger i uken, men det er store variasjoner. Det er fra daglig henting til henting for en uke av gangen. Noen har også lempligere henteordninger. Bruk av Buvidal reduserer behovet for regelmessig henting.

Bolig

81 prosent av pasientene har egen bolig, eid eller leid. Det er færrest med egen bolig i Oslo og Akershus, henholdsvis 67 og 68 prosent. Mens i Helse Førde har 94 prosent av pasientene egen bolig.

Individuell plan og ansvarsgruppe

13 prosent av pasientene på landsbasis har individuell plan (IP). Flest er det i Helse Møre og Romsdal der 35 prosent har IP, mens kun 3 prosent i Vesfold har det.

Ansvarsgruppe anses som et viktig verktøy. Det er 30 prosent som har hatt ansvarsgruppe siste 30 dager. I Finnmark var det 13 prosent, mens hele 70 prosent  i Drammen har hatt ansvarsgruppe. Det er kun i Helse Førde og Drammen hvor over 50 prosent av pasientene har hatt ansvarsgruppe siste 30 dager. 

Inntekt

69 prosent av pasientene har alders- eller uførepensjon. 11 prosent har arbeidsavklaringspenger og 5 prosent sosialhjelp. 11 prosent har inntekt som hovedinntektskilde. 

Rusmiddelbruk

35 prosent av pasientene har ikke brukt illegale rusmidler siste år og 16 prosent har hatt enkelte rusepisoder. Så når 51 prosent har god rusmiddelmestring er det 15 prosent som har daglig eller avhengighetspreget rusbruk. Det er ca 30 prosent som har regelmessig bruk og da er det flest med bruk av cannabis og benzodiazipiner. 

Det er store forskjeller hvis en ser på rapportert bruk siste 30 dager. I Drammen har 50 prosent brukt benzodiazipiner siste 30 dager mot 18 prosent i Asker og Bærum. I Telemark og Helse Førde har over 40 prosent brukt cannabis, mot kun 13 prosent i Asker og Bærum. Mens tallet i Helse Nord-Trøndelag og St.Olav HF er 23 prosent.

Målsetting

Alle pasientene blir spurt om målsettingen med sin LAR behandling og 70 prosent har rusfrihet som sin hovedmålsetting, 26 prosent har skadereduksjon og 4 prosent er ukjent.

Oppsummering

2021 er siste året med gamle retningslinjer, noe som også er brukt som tittel på statusrapporten. Seraf, og mange andre, er spent på om nye retningslinjer bidrar til endringer på noen av de parametre som måles når rapporten for 2022 presenteres om ett år.

Årets rapport konkluderer med at en aldrende pasientgruppe i seg selv bidrar til at LAR er en god behandlingsform for opiatavhengige.

De store variasjonene i helsemessige og psykososiale forhold hos pasientene mellom helseforetakene er vanskelig å forklare. Er de reelle eller er det noe med rapporteringen? Det bør være aktuelt å se videre på akkurat dette.