I tillegg regnes det en vekst på ca 770 millioner innenfor spesialisthelsetjenesten. I statsbudsjettet 2016 ligger det inne 480 millioner kroner hvor 400 millioner er frie midler til kommunene. Regjeringen har også sagt at opptrappingsplanen vil ha størst fokus mot det kommunale tilbudet.

Fagrådet har allerede omtalt hvordan flere kommuner velger å bruke deler av de frie midlene på andre områder enn kommunalt rusarbeid. Fagrådet publiserte tidligere denne uken tall fra Trondheim der kun 2 av 13 millioner skal bli brukt til kommunalt rusarbeid. I etterkant av denne saken har Fagrådet fått inn meldinger fra flere andre kommuner som gjør tilsvarende valg som Trondheim. Fagrådet ser med stor bekymring på dette og ber om øremerking av midlene i perioden for Opptrappingsplanen.

Fagrådet har spurt flere av våre medlemmer om deres forventninger til regjeringens opptrappingsplan.  Ålesund behandlingssenter, som er en del av Klinikk for Rus- og avhengighetsbehandling i Helse Møre og Romsdal HF, har gitt Fagrådet tydelige tilbakemeldinger. De tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til rusavhengige og satser mye på forskning og utvikling. Samlet sett inneholder klinikken tilbud om blant annet akuttbehandling, legemiddelassistert rehabilitering, utredning, poliklinikk og døgnbehandling. Ålesund behandlingssenter het tidligere Vestmo behandlingssenter.

Ålesund Behandlingssenter tenker at opptrappingsplanen sannsynligvis vil bety økt aktivitet i kommunene gjennom økt ressurstilførsel. De forventer derfor at spesialisthelsetjenesten på sikt i større grad vil gi tilbud om ambulante tjenester og veiledning.  - Med økt fokus på kommunene er det viktig å synliggjøre spesialisthelsetjenesten og se sammenhengen og verdien i det de også bidrar med, sier behandlingssenteret. Det blir fortsatt behov for kvalitetsutvikling, spesialisering og fagutvikling knyttet til oppgavene til spesialisthelsetjenesten.

Den største utfordringen vil være å beholde fagfolkene sier Ålesund Behandlingssenter. Kommunene vil kunne tilby nye stillinger og bedre lønn. Rekruttering av spesialister kan bli vanskelig og er det spesialister nok til begge nivåene spør de. Fagrådet mener at spørsmålene er særdeles viktige og at det krever annen type samhandling og dialog på organisasjonsnivå for å hindre splid mellom tjenestenivåene.

På sikt vil kanskje målgruppen til spesialisthelsetjenesten endre seg til mer komplekse/syke pasienter. Dette kan kreve høyere personaltetthet enn det spesialisthelsetjenesten har i dag. Ettersom dagens situasjon allerede er sårbar bør en også her legge gode planer for hvordan tjenestene skal bygges eller eventuelt endres.

Ålesund Behandlingssenter mener at pasienter med både rus og psykiske lidelser må få et sterkere døgn- og ambulanttilbud i opptrappingsplanperioden. Mange regioner har et for dårlig tilbud til denne pasientgruppa.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser (ROP-retningslinjen 2012) inneholder anbefalinger om kartlegging, behandling og oppfølging til alle tjenesteytere som kommer i kontakt med gruppen.  Fagrådet forventer at Opptrappingsplanen er i tråd med implementeringstiltakene som har vært knyttet til retningslinjen de siste tre årene. Retningslinjen har eksempelvis et kapittel om roller og ansvar som gjør det enklere å vite hvem som skal gjøre hva. Uenighet om ansvarsforhold må ikke føre til at pasienten får et dårligere behandlingstilbud og at pasienten blir skadelidende.