Da NAV-reformen kom i 2006 var Nesvåg raskt ute med å si at - Hvis ikke NAV-reformen definerer aktivitet vil reformen være mislykket for rusavhengige! Nå følger han opp på fagkonferansen med overskriften; "Å komme i arbeid - uoppnåelig for rusavhengige?"

Nesvåg har vært en aktiv del av rusfeltet som tidligere direktør ved Rogaland A-senter og senere som forsker i mange år. Han er ikke redd for å provosere og utfordre fagfolk i rusfeltet og politikere med sine synspunkter.

Hvilke krav skal vi stille til framtidens rusfelt?
Sverre Nesvåg har en tydelig stemme i debatter og har sterke meninger om hvilke krav vi skal stille til framtidens rusfelt, både innen tidlig intervensjon, rusbehandling og oppfølging. Han har alltid prioritert tett dialog med brukere av rustjenester og nyter stor tillit i et bredt fagfelt. Han har mottatt flere priser for sitt arbeid blant annet Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid i 2006. Nesvåg var med på evalueringen av den forrige Opptrappingsplanen (2007-2012) som de rødgrønne partiene la fram. Vi er midt inne  i en ny opptrappingsplan. Har regjeringen tatt hensyn til og lært av evalueringen fra den forrige? Er målene og virkemidlene mer handlingsrettede slik at flere brukere vil oppleve en reell forbedring?

Gode intensjoner innenfor arbeid og aktivitet?
I innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen om Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) står det at regjeringen blant annet vil:
- Styrke det frivillige arbeidet med å bedre tilknytningen til arbeidsmarkedet og motvirke sosial ekskludering for personer med rusproblemer.
- Øke antall tiltaksplasser for de med nedsatt arbeidsevne med 500 plasser.
- Vurdere bruken av metodikk som IPS og jobbmestrende oppfølging også for personer med rusproblemer.
- Kartlegge hvilken kompetanse Nav-kontorene har om rus- og avhengighetsproblematikk.
- Styrke attføringstilbudet for personer med sammensatte problemer ved å etablere arbeidsforberedende trening (AFT).
- Følge opp at arbeidsrettede tiltak avsatt til personer i LAR benyttes i tråd med intensjonen.
- Bidra til at flere kommuner etablerer brukerstyrte sentre/tiltak i samarbeid med brukerorganisasjonene.

Bredt program på høstens fagkonferanse i rusfeltet
Intensjonene for opptrappingsplanen er gode, men hvor langt har vi kommet ved utgangen av 2017? Fagrådet presenterer en rekke virksomheter og erfaringer fra spesialisthelsetjeneste til NAV, kommunale tiltak og selvhjelpsgrupper, forskere, brukerstyrte tiltak, næringslivet, private ideelle organisasjoner, byråkrater, ekspedisjonsledere, spesialister, musikkterapeuter og treningsterapeuter.