2013 var første året hvor en de øremerkede tilskuddsmidlene ble lagt inn i kommunens rammetilskudd. Dette er tydelig indikasjon på at forsvinner øremerking så forsvinner det stillinger.

Totalt rapporteres det om 3990 stillinger i kommunalt rusarbeid. Det er 0,79 årsverk pr 1000 innbygger. Det er store variasjoner mellom ulike kommuner med Oslo som den som har flest årsverk. Årsverkene benyttes til oppfølgingstjenester i bolig (31%), ruskonsulenter (23%) og tjenester/tiltak rettet mot ungdom og unge voksne (13%). Andelen med høyere utdanning har vært stabil, men noe økning i videreutdanning. Andelen ufaglærte ligger på 10%.

De store variasjonene i antall årsverk bekymrer, når Oslo har 1,3 årsverk pr 1000 innbygger ligger gjennomsnittet i Akershus på 0,48 årsverk pr 1000 innbygger. Mange av kommunene i Akershus vokser raskt og har gjort det de siste årene. Sammen med nærheten til Oslo kan det forklare noe av forskjellen men viser behovet for å sette standarder for tjenestenivået.

3 av 4 kommuner mener de har for få ressurser til kommunalt rusarbeid for å løse innbyggernes behov og sammen med boligrelaterte tjenester og samhandling er det noe av kommunene største utfordringer. Rusfeltet venter i spenning på Opptrappingsplanen for rusfeltet som i stor grad skal omfatte de kommunale tilbudene sier Helse og omsorgsminister Bent Høie.

Fagrådet er spent på Opptrappingsplanen som skal komme høsten 2015 og vi forventer at statsråden har tatt med seg disse tallene inn i regjeringens budsjettarbeid for 2016 slik at nedgangen stoppes og det kommunale arbeidet styrkes. Det bør være mulig å sette noen konkrete mål og det er i hvert fall ingen grunn til at antall årsverk pr 1000 innbygger allerede i 2016 bør være minimum 1 årsverk pr 1000 innbygger. Vi har sett at antall nyhenviste til TSB har gått ned og det betyr at satsning på kommunalt rusarbeid MÅ prioriteres nå.