Etter 15 års drift er det slutt, melder Kirkens bymisjon. Søknaden om driftsmidler for 2024 ble uten forvarsel avslått i mars. Klagen har ikke ført frem og det er heller ikke blitt noen politisk løsning gjennom revidert budsjett som ble kjent i dag. Det vil bli åpnet for en tilskuddsordning som 24sju vil komme inn under og levere søknad, se senere i artikkelen. (Saken oppdatert 19.juni kl. 15.30)

Tilbudet har allerede redusert åpningstiden sin og tar ikke inn nye brukere. 9.august er siste åpningsdag. De brukerne som får sine medisiner og annet tilbud ved 24sju må fra 10.august få den hjelpen andre steder i Oslo.

Uten forvarsel?
24sju leverte driftssøknad for 2024 slik som mange andre tiltak. I mars kom avslaget. Begrunnelsen var at tiltaket falt utenfor formålet med tilskuddsordningen. Klagen ble ikke tatt til følge i Helse- og omsorgsdepartementet. Konsekvensene blir store for brukere og ansatte.

Avslaget setter dedikerte ansatte og fortvilte brukere i en svært vanskelig, brå og uventet situasjon. Som arbeidsgiver har Kirkens bymisjon forpliktelser overfor sine ansatte. Det betyr at driften kan ikke avvikles på dagen og bymisjon bruker millioner av kroner de strengt tatt ikke har.

Plan for brukere
Oslo kommune har, sammen med blant annet Oslo universitetssykehus og andre aktører, startet arbeidet med å sikre brukere et forsvarlig tilbud i sommer. Det handler om foreskriving av medisiner, sikre lavterskeltilbud, hjemreise og helsehjelp. Situasjonen setter også øvrig hjelpeapparat i en utfordrende situasjon, også med henblikk på at ferieavvikling skjer samtidig. Kirkens bymisjon vil bidra med å gi tilbud ved Møtestedet fra 10.august. Møtestedet ligger i umiddelbar nærhet til 24sju.

Fungerer tilskuddsordningen etter hensikten?
Det har vært en omlegging av tilskuddsordningene i Helsedirektoratet de siste årene. Noen ordninger er strammet opp og det er etablert nye ordninger. Det siste kom som et resultat av at flere øremerkede tilskudd i Statsbudsjettet ble fjernet i 2022. Omleggingen koster, og flere gode tiltak har mistet sine tilskudd. Det underlige er at flere av dem som har mistet tilskudd er virksomheter som driver tiltak som virker. Er tilgjengelig, lavterskel, ambulerende, gir helsetilbud med godt kvalifisert helsepersonell. Da mener vi det er tilskuddsordningen som er problemet og ikke tiltaket.

I informasjonsskrivet fra Kirkens bymisjon til samarbeidspartnere skriver de at hvis det kommer en tilskuddsordning for målgruppen 24sju egentlig var ment for vil de sende søknad.

I revidert budsjett, som vedtas formelt fredag 21.juni, vil det bli vedtatt en ny tilskuddsordning til oppfølgingstilbud til personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuell handlinger. Det er i kap 765 post 72 frivillig arbeid. Det nye er tilskuddsordningen og finansieres av mindreforbruk samme sted. Regelverket er allerede under godkjenning og utlysning kan kan skje umiddelbart etter Stortingets vedtak fredag 21.juni. (Dette avsnitt er lagt inn i saken 19.juni kl.15.30)

Etablert i 2009
Det var i 2009 daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen ba Kirkens bymisjon etablere tilbudet 24sju. Kirsten Frigstad ble hentet fra Natthjemmet for å etablere tilbudet. Frigstad var leder ved 24sju frem til 2020. Tilbudet har hatt statlig finansiering gjennom hele perioden. 24sju er et tilbud til de mest utsatte rusavhengige i Oslo.

«24sju var et vellykket tiltak som beveget seg i gråsoner, dyttet på regelverk og gikk i front for pasientene» sier Kirsten Frigstad i dag. Videre sier hun; det var nødvendig for å kunne gi hjelp til de som det ordinære systemet ikke fanget opp. Målsettingen var å få dem inn i det ordinære hjelpeapparatet. Der lykkes 24sju godt takket være godt tverrfaglig teamarbeid.

24sju har gjennom disse 15 årene hatt besøk av blant annet kongefamilien, statsminister og helseminister. Det blir et paradoks at tiltak som har levert, gitt tjenester til de mest utsatte på en måte vi ønsker får avslag fordi «de faller utenfor formålet».

NB. Kirsten Frigstad var i perioden 2014-2020 styreleder i Rusfeltets hovedorganisasjon.