1. RUSFAG
a) Fagrådet skal ta opp og synliggjøre rusfaglige saker
b) Fagrådet skal arbeide for at rus- og avhengighet opprettholdes som eget fagområde.
c) Fagrådet skal arbeide for at pakkeforløp og kvalitetsregister i rusfeltet bidrar til en reell forbedring av alle pasienters behandling.
d) Fagrådet skal fokusere på arbeid og aktivitet som en del av rehabiliteringen.
e) Fagrådet skal være en pådriver til at egnede boliger prioriteres
f) Fagrådet skal arbeide for god brukermedvirkning og myndiggjøring av brukerne
g) Fagrådet skal være pådriver for målrettet bruk av erfaringskompetanse i tjenestene
h) Fagrådet skal arbeide for mangfoldige, tilgjengelig og helhetlige tjenester i rusfeltet.
i) Fagrådet skal være pådriver for at ruskompetanse høynes i øvrige helsetjenester.
j) Fagrådet skal delta i og initiere utviklingsarbeid i rusfeltet.
k) Fagrådet skal arbeide for økt synliggjøring av effekten av skadereduserende tiltak.
l) Fagrådet skal arbeide for at det sikres adgang til langtids døgnbehandling på lik linje med annen behandling

2. RUSPOLITIKK
a) Fagrådet skal ta opp og synliggjøre aktuelle ruspolitiske saker
b) Fagrådet skal ta en posisjon som aktiv påvirker knyttet til rammebetingelsene for anbudsprosesser i rusfeltet.
c) Fagrådet skal arbeide for at forskning i rusfeltet stimuleres og utviklingsarbeid dokumenteres gjennom å drive systematisk arbeid for å bedre forskningens økonomiske vilkår.
d) Fagrådet skal være en pådriver i arbeidet med å overføre ansvaret for oppfølging av personer som tas for bruk og besittelse fra justis til helse.
e) Fagrådet skal ta en aktiv posisjon i arbeidet med å sikre TSB forutsigbare rammebetingelser.
f) Fagrådet skal arbeide for at ideelle virksomheter som har avtale med Regionale Helseforetak tilbys løpende avtaler.
g) Fagrådet skal arbeide for Opptrappingsplanen følges opp ute i kommunene.
h) Fagrådet skal følge med på at finansieringen i rusbehandling bidrar til gode pasientforløp.
i) Fagrådet skal følge med på og gi myndighetene innspill i internasjonal ruspolitikk
j) Fagrådet skal arbeide for redusert dødelighet for mennesker med psykiske lidelser helselidelser og rusavhengighet med målsetting om reduksjon av forskjeller i forventet levealder.

3. AKTIVITETER
a) Fagrådet skal arrangere:
I. Studietur
II. Fagkonferanse
III. Ruspolitisk seminar
IV. Aktuelle høringskonferanser
V. Nettverksmøter og faglig forum
VI. Ruspolitiske og rusfaglige debattmøter

b) Fagrådet skal aktivt:
I. Fremme ledige stillinger hos medlemsorganisasjoner
II. Fremme kurs og konferanser hos medlemsorganisasjoner

4. ORGANISASJON
a) Utvikle og utvide sekretariatet med nødvendig kompetanse for å kunne arbeide strategisk med ruspolitikk og rusfagutvikling.
b) Utvikle og styrke strategiske samarbeidsrelasjoner med aktuelle aktører.
c) Utvikle møteplassene slik at Fagrådet er den mest aktuelle rusfaglige og ruspolitiske arena
d) Synliggjøre mangfoldet i medlemsorganisasjonens engasjement gjennom å bruke organisasjonene som arena til å fronte saker.