Fakta om rusmidler.

Informasjonsside om Hepatitt C

ACT- og FACT-team 

Akutte tjenester for rusmiddelavhengige - Erfaringer fra et nasjonalt prosjekt

Rutinehåndbok for hvordan og hvorfor snakke med eldre om alkohol og legemidler

Rusfri hverdag: Nettside med tips til hva du må jobbe med for å unngå tilbakefall.

Etableringshåndbok for musikkterapi i rus- pg psykisk helsetjeneste

Den gode hjertebanken; kunnskapsoversikt over bruk av fysisk aktivitet og trening i behandlingen av rus- og psykisk helseproblemer.

Stortingsmeldinger:

Se meg! — alkohol – narkotika – doping St. Meld. 30 (2011–2012)

Planer og strategier:

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023

Nasjonal overdosestrategi 2019 - 2022

Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017–2021

«Bolig for velferd», Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)

Andre dokumenter:
Rundskriv I-4/2017 Om helse- og omsorgstjenestelovgivningens anvendelse ved lavterskeltilbud – særlig om krav til dokumentasjon og diagnostisering, klikk her…

IS-1579 Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 2011, klikk her…

IS-1337 Internkontroll etter alkoholloven – for salgs og skjenkesteder, klikk her…

Rapporter:
Folkehelseinstituttet 2016: Alkohol og arbeidsliv, en undersøkelse blant norske arbeidstakere, klikk her…

IS-2099 Rapport 2015. En kvalitativ undersøkelse av levekår hos voksne pårørende til personer med rusmiddelproblemer, klikk her…

IS-2398 Rapport 2015. Barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer, klikk her…

Evalueringsrapport: Utprøving av ACT- team i Norge, klikk her…

PasOpp-rapport Nr 7 2013 Kunnskapssenteret : Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, se her: 7 2013

Sintef rapport 22.oktober 2013 : Unødvendige innleggelser, utskrivningsklare pasienter og samarbeid rundt enkeltpasienter – omfang og kjennetegn ved pasientene, se her: 22.10.2013