Andre publikasjoner i rusfeltet

Faktaark om rusmiddel-virkninger: Faktaark om rusmidler handler om helseskader etter bruk av det enkelte rusmiddelet og behandling av disse.

Informasjonsside om Hepatitt C: hepc.no

Rusfri hverdag: Nettside med tips til hva du må jobbe med for å unngå tilbakefall, rusfrihverdag.no

Den gode hjertebanken; kunnskapsoversikt over bruk av fysisk aktivitet og trening i behandlingen av rus- og psykisk helseproblemer.

Stortingsmeldinger:

Se meg! Meld. St. 30 (2011–2012)

Planer/strategier:
Redusert tilbakefall til ny kriminalitet. Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017–2021, klikk her…

Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023

IS-0418 Nasjonal overdosestrategi 2014–2017, klikk her…

«Bolig for velferd», Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020), klikk her…

Andre dokumenter:
Rundskriv I-4/2017 Om helse- og omsorgstjenestelovgivningens anvendelse ved lavterskeltilbud – særlig om krav til dokumentasjon og diagnostisering, klikk her…

IS-2171 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk 2013, klikk her…

IS-2157 Ventetider og pasientrettigheter 2013, klikk her…

IS-2130 Ressursbruk, aktivitet og pasientsammensetning i TSB i 2012, klikk her…

IS-2348 Samdata Spesialisthelsetjenesten 2014, klikk her…

IS-2069 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk 2012, klikk her…

IS-1579 Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 2011, klikk her…

IS-1337 Internkontroll etter alkoholloven – for salgs og skjenkesteder, klikk her…

Rapporter:
Folkehelseinstituttet 2016: Alkohol og arbeidsliv, en undersøkelse blant norske arbeidstakere, klikk her…

IS-2099 Rapport 2015. En kvalitativ undersøkelse av levekår hos voksne pårørende til personer med rusmiddelproblemer, klikk her…

IS-2398 Rapport 2015. Barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer, klikk her…

Evalueringsrapport: Utprøving av ACT- team i Norge, klikk her…

PasOpp-rapport Nr 7 2013 Kunnskapssenteret : Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, se her: 7 2013

Sintef rapport 22.oktober 2013 : Unødvendige innleggelser, utskrivningsklare pasienter og samarbeid rundt enkeltpasienter – omfang og kjennetegn ved pasientene, se her: 22.10.2013

Personvern og cookies