Retningslinjer og veiledere

Retningslinjer:

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, klikk her…

IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler, klikk her…

IS-1948 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser, klikk her…

IS-1876 Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder, klikk her…

IS-1701 Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet, klikk her…

IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser, klikk her…

 

Veiledere:

IS-2076 Sammen om mestring – veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, klikk her…

IS-2043 Prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), klikk her…

IS-2022 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR, klikk her…

IS-2014 Nasjonal faglig veileder Vanedannende legemidler – Rekvirering og forsvarlighet, klikk her…

IS-1742 Fra bekymring til handling – En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet, klikk her…

IS-1362 Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan, klikk her…

IS-1512 Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester, klikk her…

IS-2231 Prosedyrer for rusmiddeltesting, klikk her…

IS-2038 Veileder i salgs- og skjenkekontroll, klikk her…

IS-2065 Tidlig samtale om alkohol og levevaner – Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen, klikk her…

IS-2077 Nasjonal faglig veileder i bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter, klikk her…

Personvern