Pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus publiseres og implementeres trinnvis fra høsten 2018. Pakkeforløp for psykisk helse og rus som er ferdigstilt/publisert per 2. oktober 2018:

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus skal bidra til at brukerne får bedre helsetjenester. De skal legge til rette for gode individuelle behandlingsforløp gjennom bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Forløpene er et utviklingsarbeid som bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.

Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite hva som skal skje, når og hvem som har ansvaret. Hver pasient får sin egen koordinator, som skal være kontaktperson for både pårørende og pasient. Kontaktpersonen skal sørge for kontinuitet i behandlingsforløpet og at en unngår unødvendig venting. Eksempelvis skal det ikke lenger være opphold mellom avrusning og behandling.

– Pakkeforløp er et viktig verktøy for å tilpasse seg til den enkeltes behov. Pakkeforløp skal gi systematikk og sette rammer for behandlingen.
Erna Solberg

Kommuner kan henvise pasienter til pakkeforløpene fra 1. januar 2019

Ytterligere tre tilstandsspesifikke forløp for psykose, tvangslidelser og spiseforstyrrelser publiseres innen 15. desember 2018. Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler kommer noe senere.

Pasientinformasjon er tilgjengelig på helsenorge.no.

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020
Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020 beskriver bakgrunnen for oppdraget, og nasjonale og regionale implementeringstiltak. En vellykket implementering er avhengig av et godt samarbeid mellom helseforetak, kommunale helse- og omsorgstjenester, fastleger og andre tjenester og etater. En god implementering forutsetter også at lokale brukerorganisasjoner, brukerråd og erfaringskonsulenter blir involvert i arbeidet.

– Personer med psykisk sykdom har 20 år kortere levetid enn befolkningen generelt. Dette er en av de største og styggeste ulikhetene i helse vi har i Norge. En vesentlig forklaring på dette er at personene ikke får nødvendig helsehjelp for somatiske lidelser. Derfor er det ekstremt viktig at dette er satt i system i pakkeforløpene.
Bent Høie

Les mer på Regjeringens nettside om pakkeforløpene

Personvern og cookies