Musikkterapi

brosjyre_bilde2016

Musikkterapi handler om å bruke musikk til å finne mening og oppleve mestring. Musikk kan du både lytte til, snakke om, spille eller synge – alene eller sammen med andre.

Musikkterapeuter har en femårig universitetsutdanning som gir dem en bred kunnskap om hvordan musikk er koblet til følelser, motivasjon og minner, og om hvordan musikk kan brukes som terapeutisk og helsefremmende aktivitet.

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet gir følgende anbefaling om musikkterapi: Det foreslås at det tilrettelegges for bruk av musikkterapi til pasienter/brukere som ønsker dette. 

Musikkterapi er også anbefalt som støttebehandling i retningslinje for avrusning (IS-2211).

Retningslinjene legger stor vekt på brukermedvirkning, hvilket er mye av kjernen i musikkterapi.

Stortinget arbeider i 2017 med å drøfte hvordan musikkterapi skal implementeres bredt i helsetjenesten og hvordan en skal øke utdanningskapasiteten på landsbasis. Representantforslaget som foreligger om dette kan du lese her 

nnmr-fargelogo-trykkfilI 2010 ble et nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet etablert. Flere kompetansesentra for rusproblematikk deltar, sammen med Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, og begge forskningsmiljøene innen musikkterapi i Norge (GAMUT ved UiB/ Uni Research Helse og CREMAH ved NMH Senter for forskning i musikk og helse). Kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten har også vært representert i nettverket.

 

Nettverket legger til rette for:
– Utprøving og evaluering av musikkterapi i rusbehandling og rusforebyggende arbeid
– Praksisnær forskning og kunnskapsutvikling.

Siden 2014 har Helsedirektoratet gitt tilskudd til kurs og informasjonsarbeid om musikkterapi innen rus og psykisk helse. Fra samme tidspunkt har aktører i kompetansenettverket arbeidet med å utarbeide undersøkelser med brukererfaringer. I 2014 skrev Reidar Dale ved KoRus-Vest Bergen en rapport basert på intervjuer av pasienter innlagt ved Hjellestad, Stiftelsen Bergensklinikkene. Disse pasientene hadde hatt tilbud om musikkterapi som en del av rusbehandlingen. I mars 2015 skrev Torhild Kielland ved KoRus-Øst (nå ansatt i Fagrådet) en tilsvarende rapport basert på intervju av brukere i Fredrikstad kommunes rustjeneste. Fredrikstad kommune var den første kommunen i Norge som systematisk prøvde ut (og som nå har fast tilbud om) musikkterapi som en del av sitt oppfølgingstilbud til personer med rusproblemer.

Her finner du en brosjyre om musikkterapi i forebygging og behandling av rusproblemer.

ROPTV har laget en informasjonsvideo om musikkterapi i rusbehandling. Videoen kan du se på YouTube  ved å klikke her

Personvern