Færre pasienter i TSB

Publisert i Fagrådet

Færre pasienter i TSB

Aktivitetsdata for 1.tertial 2018 viser en nedgang i antall pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sammenlignet med samme periode i 2017. Nedgangen er ikke stor, 2,2%. Totalt fikk 23 562 pasienter hjelp i TSB 1.tertial.

Rapporten fra Helsedirektoratet viser en økning i antall utskrivninger og reduksjon i antall oppholdsdøgn. Det forteller at liggetiden på hvert opphold går noe ned. Dette er også i tråd med tilbakemeldinger fra en rekke institusjoner som melder om færre henvisninger og lavere belegg. Det er for tidlig å si om dette er tilfeldige variasjoner eller om det er en varig trend.

Fritt behandlingsvalg
130 pasienter benyttet seg av Fritt behandlingsvalg i TSB 1.tertial 2018. Det utgjorde 8379 døgn og der er den gjennomsnittlig liggetiden 64 døgn mot 43 døgn i landsgjennomsnittet for alle typer institusjon.

Dagbehandling
Antall pasienter i dagbehandling går med med 12,5%. Det er særlig Helse Vest og Helse Midt-Norge som bruker dagbehandling. Rapporten peker på at det kan være usikkerhet i registreringspraksis i dagbehandling kontra registrering i poliklinikk.

Nedgang i polikliniske kontakter
For første gang på mange tertial viser registreringen en nedgang i antall polikliniske kontakter. Det har også vært en nedgang innenfor psykisk helsevern. Dette til tross for at Innsatsstyrt finansiering ble innført på polikliniske kontakter i 2017.  Nedgangen er 2,3% og er omlag 4500 færre kontakter.

Færre henvisninger og lavere belegg
Mange institusjoner melder om færre henvisninger første halvår 2018 sammenlignet med første halvår 2017. Hva dette skyldes er det for tidlig å si noe om. Forklaringene er mest sannsynlig flere.

Det kan være at kommunene gir et bedre tilbud med bolig og oppfølging slik at akutte henvisninger reduseres. Videre kan et godt kommunalt tilbud redusere etterspørsel etter døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten. Det kan ha noe med finansiering av plassene og da særlig flyten mellom sykehusområdene. Innsatsstyrt finansiering, Magnussen-modellen og betaling for bruk av plasser i andre sykehusområder kan være en årsak til færre pasienter.

Tallene slik de fremkommer i rapporten kan ikke vise noe dreining fra døgn til poliklinikk.

Oslo 28. juni 2018

 

2 Kommentarer

  1. Nedgang kan og skyldes dreining i bruk av rusmidler ala økt kokainbruk – som når den blir problematisk ikke finnes spesifikk hjelp/behandlingstilbud til – samt at veien frem til døgnbehandlingtilbud blir feilstartet med poliklinisk behandling mot pasientenes ønsker og som da uteblir – eller dropper ut av behandling?

  2. Vi i Samarbeidsforum for norske kollektiver er redd det er en styrt utvikling og som er farlig for de private ideelle som ikke får nok henvisninger/pasienter. Dette håper jeg Fagrådet følger tett.

Legg inn kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Personvern