Nyttige linker

Forebygging:

Forebygging.no: kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmende arbeid.

Tiltaksbasen.no: database for forebyggende tiltak. Skoleprogram, kommunale tiltak.

Kommunetorget.no:  råd og tips om rusmiddelpolitiske handlingsplaner og aktuelt arbeid i kommunene.

Behandling:

Frittsykehusvalg: Oversikt over alle behandlingstilbud i landet.

Sentral enhet rehabilitering:  Oversikt over private og offentlige rehabiliteringstilbud og deres innhold.

Offentlig informasjon:

Helsedirektoratet:  Helsedirektoratets avdeling for rusmidler.

Helse - og omsorgsdepartementet:  Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

Helsetilsynet.no: Statens Helsetilsyn, fører tilsyn med helse-og sosialtjenester.

Pasientombudet.no: En informasjonsside for alle landets pasientombud.

Norsk helsebibliotek:  Helsebiblioteket, oppdatert fagkunskap for norsk helsepersonell.

Folkehelseinstituttet.no: Oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljø rettstoksologi og rusmiddelforskning og smittevern.  

Husbanken: Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av politikken.

Kommunal- og regionaldepartementet: Departementet har ansvaret for bolig- og bygningspolitikken, distrikts- og regionalpolitikken, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon: KS er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner, fylkeskommuner og organiserer ca 500 bedrifter.

 

Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd: KBL er en medlemsorganisasjon for alle landets kommuner hvor boligpolitikk og boligsosialt arbeid settes i fokus.

 

Forskning:

Sirus.no: Statens Institutt for Rusmiddelforskning

Dobbeltdiagnose.no: Nettside for regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnoser.

Forskning.no:  Et nasjonalt nettsted for allmennrettet norsk og internasjonal forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. 

NOVA: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring - NOVA er et statlig sosialforskningsinstitutt, organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.  Instituttet er  underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet, og formålet er å drive forskning og utviklingsarbeid som øker kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester er forskningstema. 

Seraf: Senter for rus- og avhengighetsforskning.

Hasjavvenning.no: Hasjavenning.no er opprettet som et verktøy for å etablere et kompetansenettverk for hasjavvenning i Norge.

Barn og unge:

KOMPASSET:
KOMPASSET er terapi og rådgivning til unge fra 14 til 35 år som har foreldre med alkoholproblemer. Tilbudet finnes i Rogaland ( Sandnes ), Bergen, Oslo, og Trondheim. Lavterskeltilbud med høy kompetanse, gratis, eies av Blå Kors.

huba.no: Psykisk helsetjeneste for Ungdom og barn i Dalane ( Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal.
Eks. på tema: Hva trenger barn og unge når foreldrene har langvarige lidelser. Ulike tema som: angst, depresjon, pubertet, skilsmisse, søvnvansker med mer.  

Barnogunge.no: Nettsted i regi av Arbeidernes Edruskapsforbund for barn og unge som har omsorgspersoner som ruser seg.  

Morild.org:  for deg som har en mor eller far med psykiske problemer.  

ung.no: Offentlig informasjon for ungdom er et nettsted drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Målgruppen er mellom 14 og 20 år.  

Unghelse: Hjelpetilbud til ungdom.  

SLT: Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak for barn og unge
Skole, barnevern, helse- og sosialetat og politiets samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.Målet er et trygt lokalsamfunn. KRÅD - Det Kriminalitets Forebyggende råd er administrativt knyttet til Justisdepartementet, men er faglig uavhengig. Rådet ble opprettet i 1980.

Rustelefon: Rustelefon er en råd-, veiledning- og informasjons- tjeneste om rusmiddelproblematikk.

Foreldre:

rusprat.no: Om deg, dine barn og alkohol, Rusprat - om deg, dine barn og alkoholbruk er et nyutviklet samtaleprogram. Det gjør foreldre bedre i stand til å snakke med barna sine om positive og negative sider ved alkohol.  

Pårørendesentre:

Veiledningssenteret for pårørende i Oslo: Veiledningssenteret er en hjelpe- og støtteinstans for pårørende til rusmisbrukere og pårørende til innsatte i fengsel/politiet er i kontakt med.

Pårørendesenteret i Stavanger: PårørendeSenteret er et tilbud for pårørende til personer med rusproblemer, med psykiske problemer eller spilleavhengighet.

Regionale Kompetansesenter for rusrelatert problematikk:

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger:    

Kompetansesenter rus - region vest Bergen:    

Kompetansesenter rus - region sør:  

Kompetansesenter rus - Nord Norge:   

Kompetansesenter rus - region øst:   

Kompetansesenter rus - Midt-Norge:    

Kompetansesenter rus - Oslo:   

Interesseorganisasjoner:

A-larm.no: Forum for åpenhet om rus og behandling.  

Actis.no: Rusfeltets samarbeidsorganisasjon. Samler frivillige organisasjoner i  Rusfeltet. Nytt om rusmiddelpolitikk i Europa og Norge.

Drugnews.nu: Er  ett samarbete mellan nykterhetsrörelsen IOGT-NTO, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och Frilansgruppen Rasp.

Mental Helse: Landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse. Har nå  etablert Mental Helse ungdom. Har egen søkemotor med mange tema på "rus" og "rus og psykiatri".

MotStoff.no:  Pårørendeorganisasjonen Landsforbundet mot stoffmisbruk. 70 lokalforeninger og 11 fylkeslag.

Rådet for psykisk helse: En humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser.  

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon: (RIO) ble stiftet i 1996 som en interesseorganisasjon for tidligere rusmisbrukere. RIO er partipolitisk- og verdinøytral, og dekker hele landet.  
 

 

april 2014
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30